Since our inception in 1986 SNAP Cymru has been a trail blazer in multi-agency collaborations.  Whether through government initiatives such as Flying Start, Early Support Wales or Family First Partnerships; third sector partnerships such as Front Line Advice services with CAB, European Social Funded initiatives; working in collaboration with Health Boards and Local Authorities or even International Partners, we have strengthened our organisations ability to participate with others to plan and deliver successful services which target particular areas of identified need.

SNAP Cymru has always believed that to make a real difference partners must have a shared agenda for children and young people which places the emphasis on clearly defined priorities and desired outcomes. Working with others, sharing different expertise and perspectives, helps ensure that we meet priorities for Welsh Families:

 • improving children’s early years’ experiences
 • creating more inclusive and cohesive communities
 • improving the skills of young people and families
 • ensuring people receive the help they need to live fulfilled lives

Working with others extends the network of help, improves access and helps us engage with many more children, young people and their families throughout Wales.

The sustainable benefits of these partnerships are considerable, including ongoing benefits for our organisation’s beneficiaries and the community, staff development, ongoing commitment to support volunteering as a proven means of adding value and supporting policy and practice improvements at a local and national level.

Funded by Family First, our qualified Portage workers provide a home-visiting education service and key-working service for pre-school children with additional support needs and their families.  We support parents with young children from birth to starting school age who have an emerging diagnosis of disability or severe and complex medical condition in order to promote better understanding and access to all the available services to families. They also provide regular support in the home to parents/carers of children from 18 months to 31/2 who have a moderate developmental delay utilising the Portage model. Central to this approach is empowering families so they can help their child develop.

Family and Community Engagement project

We were thrilled to have an international dimension to our work with children and families when in partnership with Cardiff Council we were successful in achieving European Funding in 2015 for a Family and Community Engagement project to work collaboratively with colleagues in Warsaw, Poland and Ferrol, Spain.

Together with partners from all over the world, we have seen the development of teachers and young learners as global citizens and work completed has impacted on standards and engagement across our schools.  Staff have benefited from CPD opportunities and have visited partners in very many countries sharing good practice and bringing new and exciting approaches to teaching and learning into our schools.

Shared understandings of inclusive teaching and learning

In 2013 Cardiff Council, and ourselves and a number of schools across Cardiff embarked upon a 2 year project with partners in Nuremberg, Germany which looked at shared understandings of inclusive teaching and learning. Inclusive practices and the notion of working in partnership with parents was a new concept to many of the schools in Germany, and our materials and expertise were shared widely amongst our colleagues in Europe.

Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’u hanelu at gefnogi teuluoedd sy’n byw mewn, neu sydd mewn perygl o syrthio i mewn i, tlodi.

Gan weithio gyda’r teulu cyfan

Y ffordd orau o gefnogi plant, yn enwedig y rhai sy’n byw mewn tlodi, yw drwy weithio gyda’r teulu cyfan. Mae tystiolaeth yn awgrymu y gall cymorth cynnar leihau’r tebygolrwydd y teuluoedd sy’n datblygu anghenion mwy cymhleth a chostus.

Angen cymorth gwahanol yn dibynnu ar eu hamgylchiadau teuluoedd.  Mae problemau cymhleth yn angen cymorth mwy dwys. Fodd bynnag, efallai y bydd angen rhai teuluoedd yn helpu i oresgyn problemau llai i osgoi eu gwaethygu. Mae cefnogi teulu yn aml yn cynnwys llawer o dimau wahanol a gwasanaethau.  Mae’n hanfodol bod y gwasanaethau hyn yn gweithio’n dda gyda’i gilydd fel bod y teulu’n cael ei gefnogi’n dda. Mae Rhaglenni Teuluoedd yn Gyntaf yn gobeithio cefnogi.

 • Mae pobl mewn teuluoedd incwm isel i gael gwaith
 • Mae plant a phobl ifanc sy’n byw mewn tlodi yn cyflawni eu potensial
 • Plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i fod yn iach ac yn mwynhau lles.
 • Ac i sicrhau bod teuluoedd yn hyderus, yn meithrin, gwydn a diogel

SNAP Cymru yn hyrwyddo cydlynu, dulliau o weithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau ac asiantaethau, gan gadw y teulu, y plentyn neu’r person ifanc yn gadarn yn y ganolfan. Mae ein prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf yn ategu ein meysydd eraill o waith gyda theuluoedd yn y meysydd canlynol:

 • Caerdydd
 • Merthyr Tudful
 • Gwynedd
 • Swansea
 • Ynys Môn

Mae’r gwasanaethau cyngor rheng flaen yn bartneriaeth gyda Cyngor ar Bopeth Cymru, Shelter Cymru a SNAP Cymru

Mae hyn yn cynnwys cyngor arbenigol ar weithredu/diffyg gweithredu a all wahaniaethu yn erbyn plant a phobl ifanc ag
anableddau.

Mae’r materion yn cynnwys:
• bwlio
• asesiadau a datganiadau
• gwaharddiadau
• darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol
• presenoldeb yn yr ysgol
• cwynion, apeliadau a thribiwnlysoedd.

Working in partnership to support young parents

This joint project between ourselves and GISDA provided a bilingual service in a comfortable atmosphere for young parents in Gwynedd. The project sought to address the lack of provision in disadvantaged and rural areas of the county. Drawing on the existing expertise of GISDA and SNAP Cymru, the project ensured that more young parents and their children received holistic support that is tailored to their needs, which also reaches those in rural areas and thereby reduces isolation and increases durability.

Mae bob plentyn yn angen amgylchedd ddiogel i brofi ac archwilio eu sgiliau, rhywle y gallant redeg, neidio, dringo, adeiladu a symud heb gyfyngiad pob plentyn. Mae darpariaeth chwarae Groundworks yn anelu at ymateb yr anghenion hyn drwy gynnig amgylcheddau ar gyfer archwilio a datblygu eu galluoedd. Derbyniwyd grawnt gan Llywodraeth Cymru i gynyddu hygyrchedd ac ansawdd cyfleoedd chwarae awyr agored i blant mewn ardaloedd difreintiedig. Disgwylir y bydd dros 11,500 o blant yn cymryd rhan yng ngweithgareddau chwarae’r rhaglen, a gaiff eu cynnal gyda’r partner SNAP Cymru a fydd yn darparu cymorth a hyfforddiant arbenigol i ehangu cyfranogiad a mynediad i bawb.

Mae GwirVol yn bartneriaeth amrywiol unigryw yng Nghymru, ar gyfer hyrwyddo, cefnogi a hybu gwaith gwirfoddol ieuenctid, dan arweiniad safbwyntiau pobl ifanc drwy gyfrwng ein partner GwirForce sydd hefyd dan arweiniad pobl ifanc.

Mae GwirVol, a lansiwyd ym mis Ebrill 2009, yn bartneriaeth rhwng y trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat ac fe’i llywir gan farn pobl ifanc.

Nodau craidd GwirVol yw:

 • Cynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli yng Nghymru.
 • Cynyddu nifer a chyfleustra cyfleoedd gwirfoddoli o safon ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru i wneud yn siŵr eu bod yn cael cymaint o fudd â phosib o’u profiadau’n gwirfoddoli.

Nod GwirVol yw bod y grwp arweiniol ar faterion sy’n effeithio ar wirfoddoli ymhlith pobl ifanc, a bod yn “bwynt cyswllt” ar gyfer materion, ymgyrchoedd ac ymchwil o’r fath.

Promoting and celebrating inclusion

SNAP Cymru, in partnership with Merthyr Tydfil’s local authority and Families First, have developed the Amber Green Scheme which recognises, promotes and celebrates inclusion for all children and young people. The scheme offers a structured approach for organisations in Merthyr to develop and evidence their inclusive practice with the aim of providing choice and equal opportunity for all children, young people and families across Merthyr Tydfil, irrespective of their additional learning need. Signing up to the Amber Green Scheme demonstrates an organisation’s determination to deliver inclusive activities; they are provided with a checklist to reflect on their own practice and explore what to do next and are offered expert training on disability awareness and on many areas of additonal leanrning needs.  The scheme is supported by SNAP Cymru’s Training Department and our experienced Merthyr Tydfil Family and Young Person Disability Officer.