Pembrokeshire Care Society

Mae Cymdeithas Gofal Sir Benfro (PCS) yn elusen gofrestredig a sefydlwyd yn 1979. Y nod cyffredinol oedd helpu troseddwyr i ailsefydlu a roedd PCS wedi llwyddo i reoli prosiect cyflogaeth a chynllun cymorth i ddioddefwyr. Mae’r nodau wedi datblygu ers hynny ac mae PCS bellach yn ceisio cynorthwyo pob person digartref drwy roi cyngor, cymorth ac eiriolaeth iddo i’w alluogi i sicrhau llety diogel a fforddiadwy. Lliniaru’r straen a all arwain at broblemau cymdeithasol cysylltiedig eraill.

Mae’r sefydliad yn ceisio bod yn flaengar, ac yn barod i addasu i anghenion defnyddwyr y gwasanaeth.  Mae sawl rheswm dros ddigartrefedd ac nid oes neb yn ddiogel rhagddo.  Mae digartrefedd yn digwydd ar ôl i berthynas rhywun chwalu, pan fydd rhywun yn ffoi rhag cael ei gam-drin, pan fydd rhywun yn dioddef trais, gorboblogi, yn colli swydd ac yn methu â thalu rhent, pan fydd amgylchiadau’n newid ac yn peri i rywun gael ei ail-leoli, pan fydd rhywun yn gadael gofal, yn gadael y carchar ac oherwydd chwalfa iechyd meddwl ac ati. Mae digartrefedd yn broblem amlochrog ac yn aml, mae ganddi gysylltiadau â phroblemau iechyd a chymdeithasol eraill.  Heb lety diogel a fforddiadwy, mae bron yn amhosibl ymdrin â’r problemau hyn.  Mae PCS hefyd yn darparu cynllun tystysgrifau bond, cynllun gwarant teithio, cynlluniau cefnogi pobl, ymyriadau mewn argyfwng, cyngor ar ddyledion a chynllun grant dodrefn.

Gwasanaeth cyngor, cymorth ac eiriolaeth

Mae PCS yn cynnig cyngor ac eiriolaeth i unrhyw un sy’n 16 oed a throsodd.   Mae’r gwasanaeth yn helpu gyda budd-daliadau lles, tai a materion eraill sy’n gysylltiedig â bod yn ddigartref.  Mae’r gwasanaeth ar gael drwy apwyntiad yn y brif swyddfa yn Hwlffordd (bob dydd) ac yn yr ardaloedd canlynol hefyd:-

  • Doc Penfro
  • Aberdaugleddau
  • Abergwaun

Rhif Rhadffôn 0800 783 5001 Ffôn – 01437 765335

path@pembrokeshirecaresociety.org.uk
www.pembrokeshirecaresociety.org.uk

Fel canolfan sydd wedi’i chymeradwyo gan Agored Cymru, mae SNAP Cymru yn gweithio’n agos gyda PCS drwy drefniant partneriaeth sy’n eu galluogi i ddarparu hyfforddiant a gaiff ei gydnabod a’i achredu’n genedlaethol.  I wella sgiliau ei buddiolwyr ac i’w gwneud yn fwy cadarn, mae PCS yn darparu rhaglenni hyfforddiant ar amrywiaeth o bynciau yn amrywio o sgiliau cyflwyno i reoli arian a sicrwydd ansawdd a darperir argymhellion ar gyfer credydau gan SNAP Cymru.  I gael rhagor o wybodaeth am Drefniant Partneriaeth, cysylltwch â’r Rheolwr Hyfforddiant ar 01554 778288 neu e-bostiwch amanda.daniels@snapcymru.org