Rhagarweiniad

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i wybodaeth a gesglir ar wefan SNAP Cymru. Yn SNAP Cymru rydym yn ystyried bod preifatrwydd y rhai sy’n defnyddio ein gwefan yn eithriadol bwysig. Rydym wedi creu’r Polisi Preifatrwydd hwn i egluro pa wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch ac i ba bwrpas y byddwn efallai’n ei defnyddio. Byddwn bob amser yn trin eich gwybodaeth bersonol gyda pharch ac yn unol â’r gyfraith.

Drwy gyflwyno gwybodaeth bersonol i ni, rydych yn caniatáu i ni ei chasglu a’i defnyddio fel y nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn (oni nodir yn wahanol) ac yn dewis cael eich ychwanegu at ein rhestr marchnata post. Ni fyddwn yn eich ychwanegu at unrhyw un o’n rhestri postio electronig heb eich caniatâd. Os penderfynwch, ar unrhyw adeg, nad ydych am gael eich cynnwys ar unrhyw un o’n rhestri marchnata post, gweler y pennawd “Sut ydych yn ein stopio rhag defnyddio eich gwybodaeth ar wahân i ddelio ag ymholiad penodol?” isod am gyfarwyddyd ar sut i roi gwybod i ni.

Y manylion

Pwy ydyn ni?

Mae SNAP Cymru wedi cofrestru fel elusen (rhif 1027599) a chwmni cyfyngedig drwy warant (rhif 2832114). Mae gennym swyddfeydd ar draws Cymru, ond mae ein swyddfa gofrestredig yn 10 Coopers Yard, Ffordd Curran, CAERDYDD CF10 5NB

Pa wybodaeth a gasglwn gan ymwelwyr i wefan SNAP Cymru?

Rydym yn casglu gwybodaeth gennych os dewiswch gysylltu â ni gydag ymholiad neu os byddwch yn llenwi un o’r ffurflenni ar ein gwefan. Mae’r wybodaeth a gasglwn yn cynnwys manylion cyswllt (fel enw, cyfeiriad post a chyfeiriad e-bost) ynghyd â gwybodaeth arall a roddwch fel y gallwn ymateb i’ch ymholiad. Rydych yn gwarantu bod unrhyw wybodaeth a roddwch yn gywir a diweddar, y byddwch yn rhoi gwybod i ni os oes angen diweddaru’r wybodaeth yma ac, os cyflwynwch wybodaeth bersonol am drydydd parti i ni, bod gennych ganiatâd y trydydd parti i wneud hynny.

I ba bwrpas y defnyddiwn eich gwybodaeth bersonol?

Yn ogystal ag i ddelio â’ch ymholiadau, gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i roi manylion i chi am ein gwasanaethau, newidiadau i wefan SNAP Cymru, am godi arian ac ymgyrchoedd eraill yr ydym yn eu rhedeg a gwybodaeth arall am SNAP Cymru a’i weithgareddau y tybiwn a allai fod o ddiddordeb i chi. Gallwn anfon y wybodaeth yma i chi drwy’r post neu, os rhoesoch eich caniatâd, drwy e-bost. Byddwn bob amser yn rhoi cyfle i chi beidio â derbyn e-byst gennym bob tro y byddwn yn cysylltu â chi.

Sut ydych yn ein hatal rhag defnyddio eich gwybodaeth ar wahân i ddelio ag ymholiad penodol gennych?

Os nad ydych am dderbyn y wybodaeth yma ac eithrio lle mae angen i ni ddelio ag ymholiad penodol gennych, neu os ydych ond am dderbyn gwybodaeth drwy gyfrwng dewisol, dylech anfon e-bost atom yn headoffice@snapcymru.org neu ysgrifennu at y Pencadlys yn 10 Coopers Yard, Ffordd Curran, CAERDYDD CF10 5NB gyda manylion eich cais.
Gall gymryd hyd at bum diwrnod gwaith i ddelio â’ch cais.

I ba drydydd partïon y byddwn efallai’n datgelu eich gwybodaeth bersonol?

Oni nodwch fel arall, byddwn ond yn rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch â thrydydd partïon sy’n ymwneud yn uniongyrchol â delio â’ch ymholiad neu lle mae’n gyfreithiol ofynnol i ni wneud hynny, neu lle’r ydym wedi nodi fel arall ar wefan SNAP Cymru.
Fel arall, ni fyddwn yn gwerthu, masnachu na’n rhentu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon. Rydym yn datgelu ystadegau cyfunol am rai sy’n defnyddio gwefan SNAP Cymru a gwybodaeth gysylltiedig i drydydd partïon, ond nid yw’r ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai ddweud pwy ydych.

Sut allwch gael mynediad at y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch?

Os am gael copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, dylech ysgrifennu at y Pencadlys yn 10 Coopers Yard, Curran Road, CAERDYDD CF10 5NB gyda manylion eich cais. Cyn gynted ag y byddwn yn fodlon pwy ydych, byddwn yn anfon copi o’r wybodaeth bersonol amdanoch y gwnaethoch ofyn amdani, ac sy’n rhaid i ni’n gyfreithlon ei datgelu. Cysylltwch â ni yn yr un cyfeiriad os credwch fod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir.

Defnyddio cwcis a dyfeisiau tracio eraill

Tameidiau o wybodaeth yw cwcis a anfonir gan weinydd gwe (er enghraifft, i redeg gwefan SNAP Cymru) i gyfrifiadur defnyddiwr, sydd yna’n cael eu cadw ar ddreif caled y cyfrifiadur hwnnw. Defnyddiwn gwcis a dyfeisiau tracio tebyg i nodi pan fydd rhywun sy’n defnyddio eich cyfrifiadur yn ymweld â gwefan SNAP Cymru, i dracio eich patrymau pori, fel bod gwefan SNAP Cymru yn gweithio’n briodol ac i’n helpu i optimeiddio cynnwys y wefan. Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn gadael i chi atal cwcis rhag cael eu cadw ar eich cyfrifiadur: i wybod sut i wneud hyn, edrychwch ar y ddewislen Help ar eich porwr. Os gwnewch hyn, gallai gyfyngu ar eich defnydd o wefan SNAP Cymru.

Gallwn hefyd gasglu gwybodaeth amdan lle’r ydych ar y Rhyngrwyd (ee, yr URL y daethoch ohono a’ch cyfeiriad IP), y math o borwr a ddefnyddiwch, y wlad lle lleolir eich cyfrifiadur, pa dudalennau ar y wefan y gwnaethoch edrych arnynt ac unrhyw dermau chwilio a ddefnyddiwyd gennych wrth bori drwy wefan SNAP Cymru.
Rydym yn monitro ein gwefan ac yn casglu gwybodaeth am eich ymweliad â gwefan SNAP Cymru i wella ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn. Gallai hyn gynnwys monitro patrymau traffig a’r defnydd o’r wefan i’n helpu i ddatblygu a gweinyddu gwefan SNAP Cymru. Mae’n bosibl hefyd y defnyddir y wybodaeth a gasglwn amdanoch i ddadansoddi eich dewisiadau pori fel rhan o’n rhaglenni marchnata a chodi arian. Gallai hyn ein helpu i ddethol a theilwrio’r cynnwys er mantais i chi.

Beth am wefannau trydydd parti y gallwch fynd iddynt drwy wefan SNAP Cymru?

Mae gwefan SNAP Cymru yn cynnwys dolenni (naill ai dolenni hyperdestun neu faner-ddolenni hysbysiadau) i wefannau eraill sy’n darparu gwybodaeth neu a allai gyflenwi nwyddau neu wasanaeth i chi. Mae’r gwefannau hyn y tu allan i’n rheolaeth ni ac nid yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol iddynt. Os dewiswch fynd i wefannau eraill drwy ddolenni ar ein gwefan ni, gallai gweithredwyr y gwefannau hynny gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch y dylent ei defnyddio’n unol â’u Polisïau Preifatrwydd nhw – dylech ddarllen y rhain. Nid ydym yn gyfrifol am arferion gweithredwyr gwefannau o’r fath, p’un ai yng nghyswllt eich gwybodaeth bersonol neu rywbeth arall.
Mae gan wefan SNAP Cymru hefyd ddolenni i dudalennau gan SNAP Cymru ar wefannau cyfryngau cymdeithasol trydydd parti. Bydd y polisïau preifatrwydd a’r datganiadau ar y gwefannau hynny’n berthnasol i’r defnydd a wnewch o’r gwefannau hynny, yn ogystal â’r Polisi hwn.

Diogelu eich gwybodaeth

Rydym yn diogelu cofnodion sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998. Ni allwn warantu y bydd unrhyw wybodaeth a drosglwyddir drwy’r Rhyngrwyd yn gwbl ddiogel wrth ei gyrru: ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni cyn i ni ei derbyn. Mae’n bosibl hefyd y bydd gwybodaeth a roddwch i ni’n cael ei throsglwyddo dros dro ar hyd llwybr y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop wrth iddi basio rhyngoch chi a ni..

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod rhesymol neu am gyn hired ag y mae’r gyfraith yn gofyn i ni ei wneud. Cofiwch, yn unol â’n gweithdrefnau diogelwch, gallwn ofyn am brawf o bwy ydych cyn datgelu gwybodaeth bersonol i chi.

Beth os defnyddiwch un o’n gwasanaethau a hysbysebir ar wefan SNAP Cymru?

Nid yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn delio â sut fyddwn yn trin gwybodaeth a gasglwn gennych wrth ddarparu gwasanaeth i chi. Byddwn yn dweud wrthych sut y bwriadwn ddelio â’r wybodaeth yma pan ofynnwch i ni ddarparu’r gwasanaeth.

Beth os byddwch yn gwneud rhodd ar-lein?

Os byddwch yn gwneud rhodd ar-lein yn defnyddio’r dolenni ar wefan SNAP Cymru, byddwch yn cael eich trosglwyddo i weinydd diogel. Bydd y gweinydd diogel hwnnw naill ai’n cael ei redeg gan brosesydd talu trydydd parti (yn achos rhoddion drwy gerdyn credyd neu ddebyd) neu gennym ni (ym mhob achos arall). Byddwn ni / a neu’r prosesydd talu’n casglu manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd neu (pan delir drwy ddebyd uniongyrchol) fanylion eich cyfrif banc ynghyd â gwybodaeth arall er mwyn prosesu eich rhodd. Os dewiswch wneud rhodd drwy ddebyd uniongyrchol byddwn yn casglu, cadw a defnyddio eich manylion banc i’r pwrpas hwnnw a gallwn rannu’r wybodaeth yma er mwyn cadarnhau’r manylion ac i helpu i ganfod ac atal twyll. Bydd y wybodaeth a roddwch wrth wneud rhodd ar-lein neu drwy unrhyw ddull arall a restrir ar wefan SNAP Cymru ond yn cael ei defnyddio’n unol â thelerau’r Polisi Preifatrwydd hwn.

Sut y byddwch yn gwybod os byddwn yn newid y Polisi Preifatrwydd hwn?

Gallwn ddiwygio’r Polisi hwn o bryd i’w gilydd. Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i’r ffordd y defnyddiwn eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy roi hysbysiad ar dudalen hafan y gwahanol wefannau a ymgorfforir ar wefan SNAP Cymru. Gallwch weld fersiwn bresennol ein Polisi Preifatrwydd ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen Breifatrwydd ar unrhyw dudalen ar wefan SNAP Cymru. Bydd unrhyw newid a wnawn i’r Polisi Preifatrwydd hwn yn eich rhwymo o’r dyddiad y gwneir y newid.