Mae Richard, un o noddwyr SNAP Cymru, yn fwyaf enwog efallai fel Oliver yn y gomedi sefyllfa deledu Coupling, fel Chris yn Grownups ac fel Joe Andrews yn nrama BBC WalesBelonging. Mae Richard wedi ymddangos hefyd fel Dr Simon Hills yn Doctors ac ar hyn o bryd mae’n chwarae rhan Simon Lowsley, y dirprwy bennaeth, yn Waterloo Road, tan 2014.

Mae Richard hefyd yn canfod amser i weithio gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog yn dysgu ffilm a drama i bobl ifanc yng Nghaerdydd ac mae’n dysgu yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac yn y Stiwdio Actorion Ifanc.

Un peth sy’n llai hysbys am Richard yw bod gan ei fab, Jaco, sydd bron yn naw, fath ar awtistiaeth o’r enw anhwylder datblygu treiddiol (PDD) sy’n effeithio ar ei lefaredd a’i sgiliau echddygol.

Cafodd Richard ei gyfweld ar y Wright Show ar Channel 5 ar 3 Rhagfyr, a gofynnwyd iddo am rinweddau addysg prif ffrwd o’i chymharu ag ysgol arbennig i blant a phobl ifanc a chanddynt anhwylderau yn y sbectrwm awtistig, a phrofiad personol Richard ei hun.

“Cafodd Jaco ddiagnosis cynnar ac roedd hynny’n wych, oherwydd roedd yn golygu y gallem roi’r holl systemau ar waith ar gyfer yr ysgol a phethau yn gynnar, ond mae plant eraill yn llawer hŷn, sy’n anoddach.”

“Mae Jaco yn cael trafferth deall pethau ond rwy’n ei weld fel unigolyn rhyfeddol, unigryw ond bod awtistiaeth yn gymhleth ac mae pob plentyn yn wahanol, ac arnynt angen gwahanol gefnogaeth a dewisiadau.”

Dywedodd Richard fod Jaco yn mynychu ysgol prif ffrwd yng Nghaerdydd a bod ei athrawon a’i gyd-ddisgyblion yn wych. “Mae wedi’i amgylchynu gan y bobl anhygoel hyn sy’n ei helpu, a phlant eraill sy’n ei feithrin. Mae ganddo gynorthwyydd dysgu un-i-un yn yr ysgol ac mae wrth ei fodd. Mae ei athrawon yng Nghaerdydd yn rhagorol a bob amser yn agored i syniadau newydd.”

Dywedodd Richard wrth Mathew Wright, “fel rhiant mae angen ichi ddeall anghenion eich plentyn, bod pethau’n esblygu o hyd, ac mae angen i chi fod ychydig gamau o flaen y system er mwyn sicrhau’r gefnogaeth a’r addysg orau i’ch plentyn.” Crybwyllodd Richard fod SNAP Cymru yng Nghymru a’r Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth wedi bod yn gymorth aruthrol iddo ef a Jaco yn ystod y broses asesu statudol ac wedi hynny. Mae Richard wedi bod yn noddwr a chefnogwr cryf i SNAP Cymru ers blynyddoedd lawer oherwydd bod arno eisiau cyfrannu at godi ymwybyddiaeth, ac arian y mae angen mawr amdano, i elusen y mae ef yn teimlo sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae Richard hefyd yn noddwr i Autism Puzzles, elusen o Gaerdydd sy’n cael ei rhedeg gan rieni sy’n wirfoddolwyr ac sy’n cefnogi teuluoedd eraill sy’n mynd drwy ddiagnosis ac ar ôl diagnosis, gyda sesiynau yn seiliedig ar therapi, sesiynau galw i mewn a sesiynau hwyl i deuluoedd. Gellir cysylltu â hwy ar 02920 811114 neu ebostiwch AutismPuzzles@hotmail.co.uk