Mae’r Her Ysgolion wedi ennill ei blwyf fel digwyddiad o bwys yng nghalendr yr ysgolion. Mae’n tynnu sylw at yr angen am weithgareddau bywiog a chyfranogol i blant sydd ag anableddau.

Mae’r Her Ysgolion wedi datblygu o’r gydnabyddiaeth bod gweithgareddau ymestynnol yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad unigol plant o bob oed a gallu.

Hon yw 24edd flwyddyn yr Her Ysgolion sy’n cael ei drefnu drwy bartneriaeth rhwng Local Aid, SNAP Cymru, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cydlynwyr Ysgolion Heddlu Castell-nedd Port Talbot, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Colegau Gŵyr, Ymddiriedolaeth y Tywysog,  HSBC a nifer o fusnesau a mudiadau gwirfoddol lleol eraill.

Trefnir mwy na 30 o weithgareddau dan nawdd mudiadau a busnesau lleol ym mhob rhan o’r parc. Bob dydd bydd mwy na 400 o blant o fwy na 100 o ysgolion ledled ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cymryd rhan. Bydd timau o fusnesau a mudiadau lleol yn croesawu mwy na 2,000 o blant, athrawon, gofalwyr, rhieni a gwylwyr yn ystod y digwyddiad pum niwrnod.

Mae’n wythnos lawn hwyl sy’n rhoi cyfle i blant feithrin hyder, sgiliau arwain, hunan-barch a sgiliau adeiladu tîm yn ogystal â chael cyfle i fwynhau a mynd yn wlyb a mwdlyd iawn.

Un agwedd bwysig ar yr wythnos yw gwisgoedd ffansi’r plant. Y thema eleni oedd y Rhyfel Byd Cyntaf a thrwy gydol yr wythnos gwelsom rai gwisgoedd anhygoel gan gynnwys milwyr, morwyr ac awyrenwyr.

Roedd yn wythnos fendigedig ac roedd ymdrech a brwdfrydedd yr holl blant a gymerodd ran wedi gadael argraff fawr arnom ac wedi helpu i greu awyrgylch hyfryd.

Mae ein Prif Weithredwr, Denise Inger yn llawn brwdfrydedd dros yr Her Ysgolion a’r manteision sydd ynddo i blant a phobl ifanc. Wrth siarad ar ôl y digwyddiad, meddai:
‘Mae’r digwyddiad yn dibynnu’n llwyr ar gydweithio rhwng gweithwyr proffesiynol a rhannu adnoddau ac mae’n cyflawni rhywbeth arbennig dros blant. Mae Her Ysgolion Local Aid yn rhoi cyfleoedd i blant sydd ag anghenion ychwanegol i gynrychioli eu hysgol. Digwyddiad cystadleuol, ymestynnol a chynhwysol yw hwn … ac mae’r plant yn cael hwyl!’

Yn olaf, diolch yn fawr i’n gwirfoddolwyr sydd wedi helpu i sicrhau bod yr wythnos yn llwyddiant mawr. Diolch yn arbennig i Joshua Ham, Sean Lloyd ac Alex Gatherer a weithiodd yn ddiflino yn torri allan blodau pabi a chreu pôs yr awyren ddwbl i’w addurno a’i ddatrys gan y plant.

“Rhoi yw pwrpas bywyd”