” Ar ran Comisiynydd y Gymraeg a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, gwahoddodd y Farwnes Grey-Thompson DBE SNAP Cymru i De Prynhawn yn Ystafell a Theras Cholmondeley, Tŷ’r Arglwyddi, San Steffan. Cynrychiolodd Huw Roberts, Ymddiriedolwr a Phencampwr Y Gymraeg, a Rhys Wyn Parri, Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc, SNAP Cymru’n y digwyddiad a gynhaliwyd ar Ionawr 21ain, 2016.

Diben y digwyddiad oedd hyrwyddo pwysigrwydd y defnydd o’r Gymraeg oddi mewn i’r Trydydd Sector.

Cafwyd anerchiadau gan Meri Huws, Comisiynydd Y Gymraeg, Ruth Marks, Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Lynda Thomas, Prif Weithredwr Macmillan, ac yna sesiwn cwestiwn ac ateb. Gydag offer cyfieithu ar gael, braf oedd clywed Y Gymraeg yn diasbedain oddi ar y barwydydd Tŷ’r Arglwyddi.

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:

“Am y tro cyntaf mae gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru. Gall pobl, beth bynnag fo’u hoed, cefndir neu ardal, ddisgwyl cael yr hawliau i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae’r trydydd sector yn chwarae rôl cynyddol bwysig wrth gynnig gwasanaethau i bobl yng Nghymru. Mae hyn yn arbennig o wir mewn meysydd fel gofal, eiriolaeth a chyngor lle mae cyfathrebu’n iaith yr unigolyn yn rhan mor greiddiol o’r gwasanaeth, a hefyd mewn cyd-destunau cymdeithasol fel chwaraeon a chlybiau ar ôl ysgol lle mae cyfle i ddefnyddio’r iaith mewn amgylchiadau llai ffurfiol a hwyliog.

Yn ychwanegol dywedodd Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru:

“Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru’n falch o fod yn bartner yn y digwyddiad hwn yn Nhŷ’r Arglwyddi. Bydd y digwyddiad yn llwyfan ar gyfer trafod pwysigrwydd y Gymraeg i waith y trydydd sector, a byddwn yn rhoi sylw arbennig i rôl gwirfoddolwyr yn hyn o beth.

“Drwy wirfoddoli, gall sefydliadau roi cyfle i bobl gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg, neu ymarfer eu sgiliau a gwella eu hyder a’u rhuglder yn yr iaith mewn sefyllfa anffurfiol.”

Rydym ni yn SNAP Cymru yn falch o fod wedi cwblhau ein cynllun gweithredu ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg a byddwn yn parhau i wneud gwelliannau’n gysylltiedig â’n darpariaeth Gymraeg sydd eisoes yn cynnwys gwybodaeth a chyngor annibynnol yn Gymraeg drwy ein Llinell gymorth, gwaith achos , gwefan a ddaflenni gwybodaeth.

http://www.snapcymru.org/wp-content/uploads/2015/09/Welsh-Language-Scheme-W.pdf

Ar ddiwedd y digwyddiad, cyfarfu Huw a Rhys â’r Barwn Wigley o Gaernarfon yn Sir Gwynedd, a fu garediced a’u cyflwyno i ogonogeddau Plas San Steffan, neu o leiaf i’r bar.”