Roedd SNAP Cymru yn falch iawn o groesawu Jenny i’n tîm yn ddiweddar fel rhan o bartneriaeth gyda’r prosiect Noddfa yng Nghymru.

Mae Jenny yn hanu o Kuching ym Malaysia. Ar ôl hedfan o Singapore i faes awyr Heathrow Llundain gyda’i brawd a’i chwiorydd; dwy chwaer iau (un ohonyn nhw yn yr ysgol gynradd ac un ar fin dechrau yn yr ysgol uwchradd yng Nghasnewydd) a brawd hŷn, cyrhaeddodd Bournemouth yn y lle cyntaf, lle rhoddodd y Rhwydwaith Gofal Rhyngwladol (ICN) gyngor i Jenny ar geisio statws lloches.  Oddi yma teithiodd i Croydon, i Gaerdydd ac yna i Gasnewydd.

Cyfeiriodd Cyngor Ffoaduriaid Cymru yng Nghasnewydd Jenny at y Noddfa yng Nghapel Bethel.  Cefnogodd Cydlynydd Prosiect Noddfa Oxfam Jenny i integreiddio i SNAP Cymru.   Mae’r prosiect yn cynnig hyfforddiant a lleoliadau gwaith i ffoaduriaid benyw a menywod sy’n ceisio lloches.  Mae hyn yn galluogi integreiddio i gymunedau lleol ac yn mynd i’r afael ag unigedd gydag un o’r grwpiau sydd â’r gynrychiolaeth isaf yn y farchnad lafur ar hyn o bryd.

Bu modd i Jenny barhau i ymarfer ei sgiliau piano yn ei chartref yng Nghasnewydd ar ôl cael piano trydan a gwersi personol.  Yn sgil hynny, cafodd Jenny dystysgrif Gradd 5 gan Fwrdd Cyswllt yr Ysgolion Cerdd Brenhinol (ABRSM) ar lefel theori a lefel ymarferol. Ar ben hynny, mae Jenny hefyd wedi llwyddo yn y TKT (Prawf Gwybodaeth Addysgu) fel rhan o gwrs gan Brifysgol Caergrawnt mewn partneriaeth â’r Prosiect Noddfa ac yn helpu i gyfieithu Tsieinëeg i Saesneg syml er mwyn helpu gweithwyr cymorth yn y Noddfa yn Eglwys Bethel.

Cysylltwyd â SNAP Cymru pan oedd Jenny’n chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli ar y rhyngrwyd, ac fe ddaeth o hyd i ni.

Yn ddealladwy, roedd Jenny’n nerfus pan ddaeth hi atom ni gyntaf, ond ers hynny mae hi wedi llwyddo i wella ei sgiliau cyfathrebu o ddydd i ddydd a’i hyder yn sylweddol.  Gan hynny, mae hi wedi addasu’n gyflym ac yn ffynnu yn ei rôl, gan gwblhau unrhyw dasg a roddwyd iddi hi’n llwyddiannus.

Mae Jenny wedi bod yng Nghymru ers deng mis erbyn hyn, ac er nad yw’n gallu cael gwaith ar hyn o bryd, mae gwirfoddoli’n rhoi pleser mawr iddi ac yn ffordd wych o gael profiad, cwrdd â phobl newydd a helpu rhywun arall.  Yn bwysicaf oll, mae hi’n teimlo ei bod yn rhan o’n tîm ac, yn gwbl briodol, yn gwneud cyfraniad pwysig.