Mae Jane wedi ymuno â SNAP Cymru yn ddiweddar fel Gweithiwr Cymorth Teuluoedd a Phobl Ifanc, ac mae’r tîm cyfan yn falch iawn o’i chroesawu. Yn y gorffennol mae Jane wedi darlithio ar y gyfraith yn Abertawe. Ar ôl cael plant bu’n rhoi sgyrsiau i blant ysgol, grwpiau cybiau ac eraill am gŵn tywys, anabledd a dallineb, gan eu helpu nhw i ddysgu darllen a chynnig cyngor ynghylch hawliau lles.

Fel yr esboniodd hi wrth i ni gael sgwrs, roedd y ffaith bod ganddi hi anghenion arbennig a bod ei mab hi wedi cael ei fwlio yn golygu bod ymuno â SNAP Cymru yn benderfyniad hawdd.

‘Cafodd fy mab ei fwlio’n wael yn yr ysgol ac roedd yn bryderus iawn, felly roeddwn yn ymwybodol o bwysigrwydd gwasanaeth tebyg i’r hyn mae SNAP Cymru yn ei gynnig. Hefyd, roedd gan nifer o’m ffrindiau blant ag anghenion ychwanegol. Gyda fy nghefndir cyfreithiol i, meddyliais y byddai hwn yn faes diddorol ac yn llawn boddhad, ac unwaith y byddwn i’n dod yn gyfarwydd â’r pwnc, byddwn i’n gallu bod o gymorth’.

Yn ystod ein sgwrs, tynodd sylw at agwedd gadarnhaol arall sef natur bositif a chynhwysol y sefydliad, gan ychwanegu

‘Mae’r hyfforddiant a gefais wedi bod yn wych, mae’n rhoi hyder i mi y byddaf yn gallu gwneud y gwaith!’

Yr hyn sydd wedi rhoi’r boddhad mwyaf iddi hyd yn hyn ydy cyfarfod y teuluoedd eu hunain a bod yn rhan uniongyrchol o helpu i geisio datrys eu hanawsterau. Mae ei rôl newydd wedi cynnwys rhoi cymorth i deulu â dau o feibion ag anghenion ychwanegol sydd wedi bod yn ei chael hi’n anodd yn yr ysgol. Mae Jane yn gobeithio y bydd hi’n gallu gwneud yr un peth gyda mwy o deuluoedd yn y dyfodol wrth iddi hi gael mwy o brofiad.

Mae ei chi tywys Peggy wedi bod yn boblogaidd iawn yn y swyddfa, ac wedi ei helpu hi i ddechrau sgwrsio ar sawl achlysur. Fel mae Jane yn dweud

‘Mae hi’n fy ngwneud i’n llawer mwy hyderus ac yn fy ngalluogi i fynd allan yn annibynnol. Rwyf yn dal i orfod gofyn i bobl am arweiniad a help pan rydw i allan, ond mae’n llawer haws gwneud hynny pan mae hi wrth fy ochr. Mae hi’n rhoi’r grym i mi. Mae hi hefyd yn cael pawb i siarad gyda mi – gyda hi maen nhw eisiau siarad go iawn, ond rydw i’n yn cael cyfarfod â llawer o bobl hyfryd gan fy mod i gyda hi’!