Ar 31 Mai, bydd SNAP Cymru yn agor drysau ein siop elusennol boutique gyntaf.

Pwrpas y siop yn Llandrindod yw codi arian ar gyfer SNAP er mwyn rhoi mwy o gymorth i’r bobl ifanc, teuluoedd a rhieni sydd ei angen fwyaf.

Ac mae’n bosibl mai dim ond dechrau yw hyn. Mae SNAP Cymru yn gobeithio agor mwy o siopau ledled Cymru i greu mwy o elw i’r elusen a gwella’r cymorth sydd ar gael ganddi.

Gyda’i gilydd, mae siopau elusennol yn gwneud £300 miliwn o elw, felly y gobaith yw y bydd y siop newydd yn rhoi hwb mawr i sefyllfa ariannol SNAP. Mae adroddiadau diweddar hefyd yn awgrymu bod elusennau, wrth agor siopau ar y stryd fawr, yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y cyhoedd yn cyfrannu at yr elusennau hynny, gan fod un rhan o bump o’r rhai a holwyd yn dweud bod mynd i mewn i siop elusennol wedi’u cymell i gefnogi’r mudiad mewn ffyrdd eraill, drwy wneud rhodd, er enghraifft, neu ddysgu mwy am waith yr elusen, neu lofnodi deisebau.

Hefyd, mae’r felin drafod Demos wedi dweud bod siopau elusennol yn llesol i’r gymuned ehangach, yn ogystal â’r bobl y mae’r elusen yn eu helpu’n uniongyrchol. Mae swyddi gwirfoddol wedi’u defnyddio i ddod â phobl ddi-waith yn ôl i waith cyflogedig, ac mae’r siopau eu hunain yn cael eu defnyddio fel rhyw fath o ganolfan gymunedol lle y mae pobl hŷn a phobl agored i niwed yn gallu galw heibio am sgwrs.

O ystyried yr holl fanteision hyn ac eraill, nid yw’n syndod bod SNAP yn edrych ymlaen yn eiddgar at agor ei fenter ddiweddaraf. Ond, wrth gwrs, ni fydd y siop yn llwyddo heb gymorth. Rydym yn chwilio am eitemau o ansawdd da i’w hychwanegu at ein stoc, gan gynnwys dillad ail-law (yn enwedig dillad menywod o’r safon orau), ategion ffasiwn (gemwaith, hetiau, ffwr etc.), ornaments, CDs a DVDs, dodrefn ail-law, neu unrhyw beth arall y credwch ei fod o ddefnydd i ni.

Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i helpu yn ein siop a’i wneud yn lle bywiog a chroesawgar i gwsmeriaid. Os gallwch roi o’ch amser, byddwn yn ddiolchgar iawn. Mae mwy o wybodaeth ar gael am wirfoddoli neu gyfrannu rhoddion drwy ddilyn y manylion cysylltu isod.

Ers 1986, mae SNAP Cymru wedi gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion, ac ym maes addysg, iechyd a gofal cymdeithasol i helpu i sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu hadnabod a’u hasesu a bod darpariaeth ar gael i’w helpu i wireddu eu potensial a chael eu cynnwys yn llawn mewn cymdeithas.