Swyddogion Teulu a Phobol Ifanc SNAP Cymru yw’r cyntaf yng Nghymru i gyflawni Achrediad Gweithio Allweddol Lefel 4.

  • Yn aml bydd rhieni sy’n cysylltu â ni’n dweud eu bod yn wynebu ‘brwydr barhaus’ wrth geisio darganfod pa wasanaethau sydd ar gael ar eu cyfer. Maent yn dweud eu bod yn cael anhawster ceisio cael gweithwyr proffesiynol i ddeall eu sefyllfa a’u cael i gydnabod yr wybodaeth sydd ganddynt am eu plentyn eu hunain… …mae ein staff wedi deall hyn o’r dechrau, ond pan ddechreuodd y mudiad ymwneud â hyfforddiant Gweithio Allweddol Lefel 4, penderfynwyd yn gyflym iawn ein bod am sicrhau mai ein Swyddogion Teulu a Phobl ifanc fyddai’r cyntaf yng Nghymru i gyflawni’r achrediad newydd cyffrous hwn gan AGORED Cymru.

    Caroline Rawson Cyfarwyddwr Cynorthwyol

 

Meddai Amanda Daniels, Rheolwr Hyfforddi SNAP:

“Rydym wrth ein bodd gyda’r llwyddiant hwn. Mae’r hyfforddiant Gweithio Allweddol wedi gwella gallu ein staff ac wedi amlygu mwy fyth ar eu talentau. Mae’r hyfforddiant wedi helpu ein staff i ddeall y cyd-destun cenedlaethol ar gyfer gweithio allweddol a dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae achrediad lefel 4 yn lefel bwysig ac i’w chyflawni rhaid wrth ymroddiad ac ymgysylltiad y dysgwyr, ac roedd ein staff yn barod am yr her honno.

Mae ein staff eisoes yn deall profiad y teulu, ond mae’r hyfforddiant hwn wedi eu helpu i edrych o’r newydd ar sut i ddefnyddio cryfderau’r teulu i ddatrys problemau ac i feithrin cadernid. Mae wedi atgyfnerthu nod SNAP Cymru i hybu dulliau cydlynus o weithio â gwasanaethau ac asiantaethau, gan sicrhau bod y teulu a’r plentyn yn ganolog i’r holl waith.”

Mae’r hyfforddiant wedi adeiladu ar hyfforddiant Cyfweld Ysgogiadol rhagorol a ddarparwyd gan Viv Mumby (vivmumby@hotmail.co.uk) a ddilynwyd gan staff SNAP yn gynharach eleni a’r Hyfforddiant Ymyriadau sy’n Rhoi Pwyslais ar Ganlyniadau y byddant yn ei ddilyn ym mis Medi.
Mae SNAP Cymru yn gymwysedig i gyflwyno ac achredu hyfforddiant Gweithio Allweddol a’r Dyfarniad Lefel 4, ‘Gweithio â Phlant ag Anghenion Ychwanegol a’u Teuluoedd. Mae’r ddau gwrs yn seiliedig ar ddulliau PCP ac mae’r egwyddorion Cymorth Cynnar wedi’u hymgorffori drwy gydol yr hyfforddiant. Am ragor o wybodaeth ac ymholiadau am y cyrsiau hyn, cysylltwch â training@snapcymru.org neu Amanda.daniels@snapcymru.org.