Mae pawb ohonom yn gwybod bod arian yn brin. Mae cynnydd yn y galw yn y sector gwirfoddol, ac nid SNAP Cymru yn unig sy’n gweld cynnydd aruthrol yn y galw am ein gwasanaethau ar adeg pan mae gostyngiad mewn cyllid a phan mae elusennau’n gorfod dod o hyd i ffyrdd newydd o oroesi a denu incwm. O ganlyniad, rydym bob amser yn falch iawn pan fydd pobl yn cynnig codi arian i ni. Yn ddiweddar mae nifer o wirfoddolwyr wedi dewis rhedeg i godi arian, ond mae eraill yn dewis chwarae golff, cynnal rafflau a chiniawau neu hyd yn oed eillio barfau!

Yn yr heulwen fendigedig ar 17 Mai fe wnaeth tri gwirfoddolwr ifanc o’r enw Nia Frobisher, Oliver Ferriman a Lewis Gardener redeg y Super Hero Run yn Regents Park yn Llundain, gan godi swm ffantastig o £317.33 i SNAP Cymru. Cwblhaodd Nia a’i ffrindiau’r ras 5k mewn amser trawiadol o 24 munud mewn gwisgoedd arch-arwyr priodol!

“Diolch i chi am yr holl gyfraniadau! Fe wnaethom redeg yn yr haul ddoe ac roedd awyrgylch hyfryd yno, gyda miloedd o bobl yn rhedeg ar ran elusennau.  Fe wnaethom orffen mewn 24 munud (yn fy achos i (Nia) – sydd ddim yn arfer rhedeg – roeddwn yn hapus iawn gyda hynny. Doedd o ddim yn brofiad pleserus!) Diolch o waelod calon am ein helpu ni i helpu SNAP Cymru i helpu plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol.”

Mewn ymdrech wirioneddol arwrol arall, rhedodd Simon Brushett Farathon Llundain ar 26 Ebrill eleni.  Mae Marathon Llundain yn gyflawniad oes i unrhyw un sy’n derbyn yr her.  Mae’r cwrs 26.2 milltir yn ymestyn o Barc Greenwich at y Mall, gyda bandiau byw a miloedd o gefnogwyr cyffrous yn eich annog yr holl ffordd at y terfyn.  Fe wnaeth hyn nid yn unig i godi arian ar gyfer ein helusen, ond hefyd i gydnabod y gefnogaeth a ddarparom i’w deulu er mwyn sicrhau bod ei ferch Amy’n cael cymorth priodol.  Tra’r oedd hi yn y dosbarth meithrin, cafodd Amy ddiagnosis bod ganddi Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, ond mae hi’n mwynhau addysg brif ffrwd yn y dosbarth derbyn gyda chymorth ei gweithiwr cymorth, Sarah.  Rhagorodd Simon hefyd ar ei nod gwreiddiol o £500 drwy godi swm anhygoel o £1500.

Yn y cyfamser, dim ond 1 awr 50 munud a gymerodd Dan Gibson, gŵr Hayli ein swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, i gwblhau Hanner Marathon JCP Abertawe, ac mae wedi codi £340 yn rhagor o arian.

Fel yn achos y rhai a fu’n rhan o’r ymdrechion codi arian hanfodol hyn, mae Dan yn ymwybodol o ba mor bwysig yw’r arian i gynnal gallu SNAP i gefnogi teuluoedd a’u plant ledled Cymru yn yr hinsawdd ariannol bresennol, yn enwedig yn ardal Sir Benfro, lle mae disgwyl i’n contract ddod i ben ym mis Gorffennaf.

Hoffai SNAP Cymru ddiolch i bawb a fu’n codi arian i ni. Mae pawb ohonoch yn arwyr o ddifri.

Gawsoch chi eich ysbrydoli i godi arian i ni?  Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu chi i gychwyn arni:

1. Darllenwch ein cynghorion ar godi arian > http://www.snapcymru.org/wp-content/uploads/2014/02/50-Ways.jpg   Ewch i’r afael â hanfodion codi arian, a gwneud y gorau o’r hyn sydd o fewn eich cyrraedd.

2. Peidiwch â gwneud y cyfan ar eich pen eich hun – meddyliwch sut gallech gynnwys cydweithwyr, ffrindiau a theulu.  Ac os hoffech chi gael sgwrs gyda ni am yr hyn rydych yn bwriadu ei wneud, neu os ydych chi’n chwilio am ragor o ysbrydoliaeth, rhowch alwad i ni ar 01554 778288.

3. Sefydlwch dudalen Justgiving ar-lein. Dyma’r ffordd hawsaf bosibl i chi gael eich noddi gan ffrindiau, teulu, a chydweithwyr. Cwta 5 munud fyddwch chi ei angen i sefydlu tudalen ac yna gallwch ychwanegu’r dolenni at negeseuon e-bost, yn ogystal â’ch tudalennau Facebook a Twitter.  Mae’n broses syml cyfrannu at SNAP Cymru – dilynwch y ddolen i’n cyfrif ar https://www.justgiving.com/snapcymru/donate/

4. Gadewch i ni eich helpu chi! Mae gennym lawer o duniau casglu a deunyddiau codi arian eraill i chi eu defnyddio.  Rhowch alwad i ni ar 01554778288/0920348990.  Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dychwelyd pob tun casglu a bwced pan fyddwch wedi gorffen eu defnyddio fel y gallwn eu hanfon at godwyr arian eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech gael sgwrs am eich ymdrechion codi arian, cysylltwch â ni drwy e-bostio training@snapcymru.org neu ffoniwch ni ar 01554778288/02920348990.