Mae SNAP Cymru yn bodoli i wneud Cymru’n wlad lle mae plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael yr un cyfleoedd â phawb arall. Rydym yn darparu cymorth, gwybodaeth a chyngor i filoedd o deuluoedd bob blwyddyn, fel teulu Kian, Kayah a Gabriella

Stori Gabriella

Annwyl SNAP Cymru
Rwyf yn ysgrifennu atoch i ddiolch i SNAP Cymru yn y dyddiau anarferol hyn, am eich holl ofal a’ch cefnogaeth. Mae wedi bod yn help gwirioneddol imi ac a dweud y gwir wn i ddim beth fuaswn wedi’i wneud hebddo.

Pwy fyddai wedi meddwl y byddem yn byw drwy bandemig? Nid oeddem yn ei ddisgwyl nac wedi paratoi ar ei gyfer, ac mae wedi bod yn ddychrynllyd ac mae ei effaith emosiynol arnom wedi bod yn fawr. Rwyf wedi bod yn arbennig o bryderus gan imi ddod yn fam newydd yn fuan iawn cyn y cyfyngiadau symud.

Fodd bynnag, mae SNAP Cymru wedi fy helpu i deimlo nad wyf ar fy mhen fy hun, gan gynnig pa bynnag help oedd ei angen arnaf a phan oedd hynny’n bosibl. Anfonwyd pecyn gweithgarwch gwych ataf i gadw fy mab Kian yn brysur, ac i’w helpu i ddeall yn well ei deimladau am y sefyllfa rydym yn ei chanol. Mae’n datblygu i fod yn frawd mawr gwerth chweil i’w chwaer fach Kayah ac rwy’n teimlo bod dysgu siarad am ei emosiynau wedi ei helpu. Roedd y pecyn yn argymell technegau na fuaswn i erioed wedi meddwl amdanynt.

Cyn y pandemig roedd fy mab yn arddangos ymddygiad anodd yn yr ysgol. Dywedodd pennaeth yr ysgol honno nad oedd fy mab yn addas ar gyfer ei ysgol. Fel rhiant roeddwn yn teimlo bod angen imi ei symud i ysgol wahanol. Cafodd ei symud i ysgol wahanol ond ni fu newid yn ei ymddygiad. Bûm yn chwilio ym mhobman am help a soniodd fy Ymwelydd Iechyd wrthyf am SNAP Cymru. Mi gefais help gan SNAP Cymru cyn ac ym mhob cyfarfod, ac roedd hynny mor werthfawr.

Roedd menyw o’r enw Teresa yn gwybod popeth am y gweithdrefnau a sut y gallai’r ysgol helpu fy mab i wneud cynnydd. Hebddi hi, mi fuaswn wedi bod ar goll yn lân. Roeddwn yn edmygu ei holl wybodaeth a sut y byddai’n gofyn cwestiynau i mi a staff yr ysgol ac yna’n edrych ar ba opsiynau oedd ar gael inni. Roeddwn i angen SNAP Cymru ac mi wn y byddaf eu hangen yn fwy fyth yn y dyfodol wrth inni orfod wynebu’r ‘normal newydd.’

Heb arian, ni fyddai SNAP Cymru mewn sefyllfa i helpu rhieni fel fi i wynebu sefyllfaoedd anodd. Wyddwn i ddim byd am fy hawliau fel rhiant nac am hawliau fy mab na pha help sydd ar gael iddo. Maent yn bobl weithgar, broffesiynol ac maent yn gwneud eu gwaith mor dda. Diolch SNAP Cymru am bopeth rydych yn ei wneud ac wedi ei wneud i mi a fy nheulu bach.
Yn gywir,

Miss Gabriella ElliottRydym wrth ein bod yn clywed gan ein teuluoedd. Os hoffech chi helpu mwy o bobl fel Gabriella a Kian, cysylltwch â ni yn headoffice@snapcymru.org neu dilynwch y botymau isod i weld sut y gallwch wirfoddoli neu godi arian i ni.

Mi hoffwn godi arian i SNAP Cymru

Mi hoffwn wirfoddoli â SNAP CymruCynnwys cysylltiedig

Rhywbeth i bawb

Mae rheswm pawb dros wirfoddoli’n wahanol, o gwrdd pobl i ddysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth. Daw ein gwirfoddolwyr o bob math o gefndiroedd ac mae gennym amrywiaeth o rolau at ddant pawb.Os hoffech chi wirfoddoli â ni, cwblhewch ac anfonwch y ffurflen gais, neu am ragor o wybodaeth, gweler ein tudalen gwirfoddoli

Darllenwch ragor am sut mae rhai o’n gwirfoddolwyr yn y Canolbarth yn helpu SNAP Cymru i helpu ein teuluoedd.storïau gwirfoddolwyr