Rhagarweiniad

Mae’r Telerau Defnyddio hyn yn berthnasol i’r defnydd a wnewch o wefan SNAP Cymru (www.SNAP Cymru.org.uk). Gweler ein Polisi Preifatrwydd am fwy o wybodaeth am SNAP Cymru.

Bydd eich mynediad at a’ch defnydd o wefan SNAP Cymru’n amodol i’r Telerau Defnyddio hyn a Pholisi Preifatrwydd gwefan SNAP Cymru, sy’n rhan o’r Telerau Defnyddio hyn (i’w gweld drwy glicio ar y ddolen Preifatrwydd ar unrhyw un o’r tudalennau ar wefan SNAP Cymru).

Os defnyddiwch wefan SNAP Cymru, rydych yn cytuno’n ddiamod i dderbyn a chydymffurfio â’r Telerau Defnyddio hyn ac na wnewch dorri nac annog na chynorthwyo unrhyw berson arall i dorri’r Telerau Defnyddio hyn.

Telerau Defnyddio – Y Manylion

Defnyddio gwefan SNAP Cymru

Cynigir gwefan SNAP Cymru fel gwasanaeth gwybodaeth di-dâl i unrhyw un sydd am wybod mwy am SNAP Cymru, ein nodau a’r gwasanaethau a gynigiwn ac mae wedi’i thargedu’n bennaf at rai sy’n defnyddio gwefan SNAP Cymru oddi mewn i Gymru.

Er yr ymdrechwn yn rhesymol i gynnwys gwybodaeth gywir a diweddar ar wefan SNAP Cymru, gallai gynnwys gwallau.  Darparwn wefan SNAP Cymru a’i chynnwys ar sail ‘fel ag y mae’ ac ni allwn warantu na datgan ynghylch cywirdeb y wybodaeth ar wefan SNAP Cymru nac ychwaith y bydd mynediad at wefan SNAP Cymru heb rwystr neu wall.  Ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb dros wallau neu unrhyw beth a gafodd ei hepgor na thros unrhyw weithred neu benderfyniad a wneir ar sail y wybodaeth ar y wefan.

Rydych yn cytuno i ddefnyddio gwefan SNAP Cymru ond i bwrpas cyfreithlon a moesegol ac yn unol â’r Telerau Defnyddio hyn.  Yn benodol, rydych yn cytuno na ddefnyddiwch wefan SNAP Cymru mewn cysylltiad ag unrhyw arolwg, cystadleuaeth, cynllun pyramid, llythyrau cadwyn, sbam neu unrhyw negeseuon dyblyg neu ddigymell (masnachol neu beidio).

Dolenni a Gwefannau Cyfryngau Cymdeithasol

Dolenni hyperdestun yw’r dolenni a ddefnyddir gan ymwelwyr i symud o un wefan i’r llall neu o un dudalen i’r llall o fewn yr un wefan.  Mae gwefan SNAP Cymru yn cynnwys dolenni hyperdestun a baner-ddolenni hysbysebu i wefannau trydydd parti.  Darperir dolenni rhwng gwefan SNAP Cymru a gwefan unrhyw drydydd parti er hwylustod i chi’n unig ac ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl dros yr hyn y mae unrhyw wefan trydydd parti o’r fath yn ei gynnwys. Nid yw cynnwys unrhyw ddolen i wefan trydydd parti’n awgrymu o gwbl bod SNAP Cymru yn cymeradwyo’r wefan na’i gweithredwr.  Ymwrthodwn, i’r eithaf y caniateir i ni’n gyfreithiol wneud hynny, ag unrhyw atebolrwydd a allai godi yng nghyswllt â neu o ganlyniad i ddeunydd ar wefan trydydd parti neu pe bai gweithredwr gwefan trydydd parti’n achosi difrod, costau, anaf neu golled o unrhyw fath.

Mae gan wefan SNAP Cymru ddolenni i dudalennau gan SNAP Cymru sydd ar wefannau cyfryngau cymdeithasol trydydd parti.  Bydd y telerau a nodir ar y gwefannau hynny’n berthnasol i’r defnydd a wnewch o’r gwefannau hynny, yn ogystal â’r Telerau Defnyddio hyn.

Rydych yn cytuno, os ydych am greu unrhyw ddolen rhwng gwefan SNAP Cymru a gwefan arall, y byddwch ond yn gwneud hynny’n unol â’r rheolau a nodir ar wefan SNAP Cymru (ewch i Linking with us am fwy o wybodaeth).

Nodau Masnach, Logos a Nodau Gwasanaeth

Mae’r nodau masnach, logos a’r nodau gwasanaeth (“Nodau Masnach” i roi enw torfol iddynt) a welir ar wefan SNAP Cymru (cofrestredig neu beidio) yn eiddo i’w gwahanol berchnogion, ac ni fydd hynny’n newid.  Oni nodir fel arall, ni ddylid cymryd bod unrhyw beth ar wefan SNAP Cymru yn caniatáu nac yn rhoi hawl i rywun ddefnyddio unrhyw Nod Masnach a ddangosir ar wefan SNAP Cymru heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol perchennog y Nod Masnach perthnasol hwnnw.  Gwaherddir yn llwyr unrhyw gamddefnydd neu dor-cyfraith yng nghyswllt unrhyw Nod Masnach a ddangosir ar wefan SNAP Cymru.

Hawlfraint

Mae’r hawlfraint yng nghyswllt pob agwedd ar wefan SNAP Cymru yn eiddo i ni neu ein darparwyr cynnwys a thechnoleg.  Gwarchodir yr holl gynnwys gan hawlfraint ac ni cheir ei ddefnyddio heb i ni fod wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw fel y nodir yn glir yn y Telerau Defnyddio hyn.  Ni allwn warantu na datgan na fydd y defnydd a wnewch o ddeunyddiau a ddangosir ar wefan SNAP Cymru yn torri hawliau trydydd partïon.

Oni chytunwn yn benodol fel arall, ni ddylech gopïo, addasu, lawrlwytho, ecsbloetio na defnyddio fel arall unrhyw wybodaeth a / neu ddelweddau ar wefan SNAP Cymru mewn unrhyw ffordd, ac eithrio i bwrpas (1) holi am neu ofyn am wybodaeth am SNAP Cymru a’n gwasanaethau, (2) lawrlwytho a storio dros dro un neu fwy o dudalennau ar wefan SNAP Cymru er mwyn eu gweld, at eich defnydd personol chi’n unig, ar gyfrifiadur neu derfynell bersonol, neu (3) i gyflawni ymchwil academaidd breifat neu anfasnachol.  Os defnyddiwch unrhyw ddeunydd a ddangosir ar wefan SNAP Cymru at unrhyw un o’r dibenion uchod, rhaid i chi sicrhau na addasir unrhyw ddogfennau neu waith graffeg cysylltiedig ar wefan SNAP Cymru mewn unrhyw ffordd, ac na ddefnyddir unrhyw waith graffeg ar wefan SNAP Cymru ar wahân i’w destun cysylltiedig a bod ein hysbysiadau hawlfraint a nod masnach yn ymddangos ar bob copi a ganiateir.  Os dymunwch gyfeirio at ddeunydd o’r fath mewn unrhyw gyhoeddiad yn gysylltiedig ag ymchwil academaidd neu breifat gennych, rhaid i chi gyfeirio at ffynhonnell y deunydd a chynnwys ein geiriau hawlfraint “© Hawlfraint SNAP Cymru 2010.  Cedwir pob hawl.”

Os dymunwch ddefnyddio unrhyw ddeunydd a ddangosir ar wefan SNAP Cymru i unrhyw bwrpas ar wahân i’r pwrpasau a ddisgrifir uchod, dylech ysgrifennu i’r Pencadlys, SNAP Cymru, 10 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB neu e-bostio headoffice@SNAPCymru.org gyda manylion eich cais.

Er mwyn osgoi amheuaeth ni fydd gennych hawl i gyhoeddi, atgynhyrchu, storio’n barhaol nac ail-drosglwyddo dim o gynnwys gwefan SNAP Cymru heb dderbyn caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gennym, ac eithrio fel y caniateir yn benodol yn y Telerau Defnyddio hyn.

Feirysau

Er yr ymdrechwn i ddiweddaru ein meddalwedd gwrth-feirys, ni allwn warantu bod gwefan SNAP Cymru, ei gweinyddion, ffeiliau y gellir eu lawrlwytho neu unrhyw e-byst a anfonir atom yn rhydd o feirysau neu elfennau niweidiol eraill.

Ni ddylech gyflwyno na cheisio cyflwyno unrhyw feirys neu unrhyw beth arall a allai halogi gwefan SNAP Cymru neu ei meddalwedd neu systemau na cheisio cael mynediad at, newid, ail-grynhoi, atgynhyrchu elfennau peirianyddol, dinistrio na fel arall ymyrryd ag unrhyw ran o wefan SNAP Cymru, ei meddalwedd neu systemau.  Ni ddylech ymyrryd â defnydd unrhyw un arall o wefan SNAP Cymru na cheisio amharu ar y ffordd y mae gwefan SNAP Cymru yn gweithio naill ai drwy helpu i drefnu neu gymryd rhan mewn gwrthodiad neu ymosodiad gwasanaeth neu fel arall.

Rhoddion a Chymorth Rhodd

Os byddwch yn gwneud rhodd yn defnyddio gwefan SNAP Cymru, gallwch fanteisio ar gynllun Cymorth Rhodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig.  Gweler tudalen Cyfrannwch y wefan am fwy o wybodaeth.

Darparu Gwasanaethau

Nid yw’r Telerau Defnyddio hyn yn trafod o dan ba delerau y byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth a hysbysebir ar wefan SNAP Cymru.  Byddwn yn trafod o dan ba delerau y byddwn yn darparu gwasanaeth pan ofynnwch i ni ei ddarparu.  Os bydd y gwasanaeth i’w ddarparu gan drydydd parti, telerau’r trydydd parti fydd yn berthnasol.

Atebolrwydd

Rydych yn defnyddio gwefan SNAP Cymru ar eich menter eich hun.  Ni ddylech wneud unrhyw beth heb ofyn am gyngor penodol yn gyntaf.  Cyffredinol yn unig yw’r wybodaeth a’r deunyddiau ar wefan SNAP Cymru ac ni ddylid eu hystyried i fod yn gyngor na’n argymhellion (proffesiynol neu beidio).  Ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am golledion na difrod union nac anuniongyrchol, arbennig nac o ganlyniad i rywbeth arall, o ba bynnag natur, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i golli arbedion disgwyliedig, data, ewyllys da neu gontractau’n deillio o wefan SNAP Cymru, ei hargaeledd neu ddiffyg argaeledd nac am unrhyw ddefnydd a wnewch o wybodaeth ar wefan SNAP Cymru.

Ymwrthodwn â phob gwarant, pendant neu amhendant, ynghylch y wybodaeth a’r deunyddiau ar wefan SNAP Cymru i’r eithaf y caniateir i ni’n gyfreithiol wneud hynny.

Nid oes unrhyw beth yn y Telerau Defnyddio hyn yn eithrio na’n cyfyngu ein hatebolrwydd dros farwolaeth neu anaf personol yn deillio o esgeulustod, twyll neu gam-gyfleu twyllodrus ar ein rhan neu unrhyw atebolrwydd na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu o dan y gyfraith berthnasol.

Adborth a Chwynion

Rydym yn croesawu eich sylwadau am wefan SNAP Cymru. E-bostiwch headoffice@SNAPCymru.org gyda’ch barn neu os dowch ar draws unrhyw ddolen nad yw’n gweithio.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn arall, ewch i’r dudalen Cysylltwch â Ni am y cyfeiriad post neu e-bost neu rif ffôn sydd fwyaf priodol i’ch ymholiad.

Polisi Preifatrwydd

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch ond yn cael ei defnyddio’n unol â’n Polisi Preifatrwydd. I weld copi o hwn, gallwch glicio ar y ddolen Preifatrwydd [insert link] ar unrhyw dudalen ar wefan SNAP Cymru.

Cysylltiad a Thaliadau

Chi sy’n gyfrifol am sicrhau cysylltiad priodol gyda chwmni telathrebu er mwyn cael mynediad at wefan SNAP Cymru a hefyd am yr holl daliadau a achosir wrth gael mynediad at a defnyddio gwefan SNAP Cymru.

Newidiadau i’r Telerau Defnyddio hyn

Gallwn newid y Telerau Defnyddio hyn o bryd i’w gilydd.  Os byddwn yn gwneud unrhyw newid sylweddol, rhown wybod i chi drwy roi hysbysiad ar dudalen hafan y gwahanol wefannau a ymgorfforir ar wefan SNAP Cymru.  Drwy barhau i ddefnyddio gwefan SNAP Cymru, rydych yn cadarnhau y cytunwch i gael eich rhwymo gan unrhyw newidiadau a wnawn i’r Telerau Defnyddio hyn: gallwch weld fersiwn bresennol ein Telerau Defnyddio ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen Telerau Defnyddio ar unrhyw dudalen ar wefan SNAP Cymru.

Cyffredinol

Os oes unrhyw un o’r Telerau Defnyddio hyn yn rhai na ellir eu gorfodi, ni fydd yn effeithio ar orfodi’r gweddill.
Bydd y Telerau Defnyddio hyn wedi eu llywodraethu gan a’u dehongli’n unol â chyfraith Lloegr.   Bydd gan Lysoedd Lloegr awdurdodaeth lwyr i wrando ar anghydfodau rhyngom.