Ym mis Ionawr 2013, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg benodiad Robert Hill i gynnal adolygiad o ddyfodol darpariaeth gwasanaethau addysg yng Nghymru. Roedd yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd y ddarpariaeth addysg bresennol ar lefel ysgol ac awdurdod lleol, ac yn ystyried beth ddylai gael ei wneud ar lefel ysgol, awdurdod lleol, rhanbarthol a chenedlaethol gyda phwyslais ar: codi safonau a gwella deilliannau dysgwyr ym mhob oed; cymorth gwell a herio ysgolion i wella safonau; datblygu a chryfhau arweinyddiaeth ysgolion ac ansawdd yr addysgu a’r dysgu, sicrhau gwerth am arian a defnydd effeithiol o adnoddau a sicrhau cydlyniad rhwng pob un o feysydd y system addysg, gan gynnwys darpariaeth ôl-16 oed a’r agenda gwasanaethau plant ehangach.
Mae adroddiad gorffenedig Hill yn cyflwyno ystod eang o opsiynau a fydd yn cael eu hystyried gan Weinidogion Cymru, a hynny mewn pum maes:
• gwella addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth
• cryfhau arweinyddiaeth ysgolion
• cynyddu partneriaethau ysgolion
• gwella atebolrwydd
• trefnu gwelliannau mewn ysgolion.
Mae’r papur hwn yn gwahodd sylwadau, boed chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r safbwyntiau a’r opsiynau a geir yn yr adroddiad ar ddyfodol y ddarpariaeth addysg yng Nghymru. Mae’r cyfnod ymgynghori bellach ar ben.

Mae SNAP Cymru yn credu bod helpu plant ag AAA yn hanfodol i gynnal gwelliannau ym mherfformiad ysgolion. Byddem yn annog rhieni i ddarllen y ddogfen Ymgynghori ac Adroddiad Hill a rhannu eu barn â ni yn training@snapcymru.org.

Gellir darllen ymateb SNAP Cymru i’r ymgynghoriad, sy’n seiliedig ar brofiadau uniongyrchol teuluoedd, yma.