Mae’n bleser gan Gyngor Caerdydd, SNAP Cymru a grŵp o ysgolion gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i sicrhau Cyllid Ewropeaidd ar gyfer prosiect Ymgysylltu â Theuluoedd a Chymunedau, lle byddwn yn cydweithio gyda’n cydweithwyr yn Warsaw, Gwlad Pwyl a Ferrol, Sbaen.

O ganlyniad i’r cyngor a’r cymorth y mae ysgolion wedi’i dderbyn gan Gyngor Caerdydd yn y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd cynnydd sylweddol yn lefel y cyfranogiad yn y Dimensiwn Rhyngwladol.  Mae gan Gyngor Caerdydd ei Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhyngwladol ei hun yn awr, sy’n cynorthwyo ysgolion ar draws Consortia Canol De Cymru a De Ddwyrain Cymru.  Mewn cydweithrediad â phartneriaid o bob cwr o’r byd, maent wedi gweld athrawon a dysgwyr ifanc yn datblygu fel dinasyddion rhyngwladol, ac mae’r gwaith sydd wedi’i gwblhau wedi cael effaith ar safonau ac ymgysylltiad ar draws ein hysgolion.  Maent wedi croesawu gwesteion o bob cwr o’r byd, sydd wedi cyfoethogi profiad ein dysgwyr ifanc a’n hathrawon yn yr ystafell ddosbarth.  Mae staff wedi elwa ar gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus, ac maent wedi ymweld â phartneriaid mewn nifer o wledydd, gan rannu arfer da a chyflwyno agweddau newydd a chyffrous at addysgu a dysgu yn ein hysgolion.

Yn 2013 dechreuodd Cyngor Caerdydd, SNAP Cymru a nifer o ysgolion ar draws Caerdydd ar brosiect 2 flynedd gyda phartneriaid yn Nuremberg, yr Almaen, a fu’n edrych ar ddealltwriaeth a rennir o addysgu a dysgu cynhwysol.

Rydym yn cydweithio i:

  • datblygu modiwlau ar gyfer prosesau dysgu cyffredin, sy’n canolbwyntio ar safonau
  • rhannu deunyddiau ac agweddau at weithio mewn partneriaeth â theuluoedd
  • creu gweithgareddau i ddatblygu hyfforddiant athrawon ymhellach

Mae gan y ddau ranbarth lefelau amrywiol o ddatblygiad mewn arfer cynhwysol.  Felly, rydym yn dysgu gan ein gilydd ac yn datblygu strategaethau, cysyniadau a modiwlau cyffredin.

Ymgysylltiad â Theuluoedd a Chymunedau

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant y prosiect hwn, mae Cyngor Caerdydd, SNAP Cymru a grŵp newydd o ysgolion wedi gwneud cais am gyllid gan Ewrop i edrych ar Ymgysylltiad â Theuluoedd a Chymunedau.  Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein cais wedi bod yn llwyddiannus, a rhwng nawr a 2016, byddwn yn cydweithio gyda chydweithwyr yn Warsaw, Gwlad Pwyl a Ferrol, Sbaen.

Yn unol â blaenoriaethau Ewropeaidd, byddwn yn cydweithio i nodi strategaethau ar gyfer gwella lefelau cyrhaeddiad pobl ifanc, yn arbennig y rhai sydd mewn perygl o adael yr ysgol yn gynnar, gyda sgiliau sylfaenol isel (disgyblion mudol a disgyblion difreintiedig).  Rydym yn ceisio cyflawni gwell dealltwriaeth ac ymatebolrwydd i amrywiaeth cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol, ac annog ein teuluoedd i gyfrannu mwy yn y gymdeithas.  Rydym wedi gweld cynnydd aruthrol yn nifer y grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn ein rhanbarthau.  Nid oes gan nifer o’r teuluoedd hyn lawer o brofiad, os o gwbl, o addysg a phwysigrwydd addysg i’w plant.  Mae’r nodwedd ddemograffig gynyddol hon, yn cyd-fynd â chynnydd yn nifer y teuluoedd sydd wedi ymddieithrio ymhlith ein poblogaeth gynhenid.  Mae pob rhanbarth sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi dechrau ystyried yn barod sut y gallwn ymgysylltu â theuluoedd a’u dysgwyr ifanc yn y pen draw ym maes addysg, ond rydym yn cydnabod bod angen gwneud mwy.  Rydym wedi cynllunio prosiect a fydd yn ein galluogi i weithio gyda’n partneriaid o ranbarthau amrywiol, a chrynhoi ein hadnoddau a’n syniadau er mwyn i ni allu ymgysylltu’n well gyda theuluoedd a phlant sy’n anoddach eu cyrraedd.  Drwy gydweithio, darparu hyfforddiant i athrawon, cyfleoedd hyfforddiant achrededig i rieni a datblygu llais i fyfyrwyr, credwn y gallwn gydweithio i wella uchelgeisiau ac ymgysylltiad.