Bod yn Ddoeth wrth Gymryd Risg

Mae Bod yn Ddoeth Wrth Gymryd Risg yn gwrs rhyngweithiol a fydd yn annog cyfranogion i gymryd rhan mewn ymarferion grŵp er mwyn datblygu eu dealltwriaeth.

Ar ôl cwblhau’r cwrs bydd y cyfranogion yn:

 • Gwybod mwy am y Deddfau sy’n sail i risg
 • Gwybod mwy am risgiau gwirioneddol yn hytrach na risgiau tybiedig
 • Gallu ystyried sut i gydbwyso risg
 • Gallu ystyried senarios gwahanol yng nghyswllt plant ag anableddau sydd ar fin ymuno â’u grŵp
 • Teimlo’n fwy hyderus o ran gwybod eu bod yn gallu asesu risg a hyrwyddo bod yn ddoeth wrth gymryd risgiau

Hyd y cwrs – nid yw hyfforddiant ‘Bod yn Ddoeth wrth Gymryd Risg’ SNAP Cymru wedi’i achredu ac mae modd ei gyflwyno mewn sesiwn hanner diwrnod.

Ffurflen archebu

Eich enw (hanfodol)

Eich ebost (hanfodol)

Sefydliad

Cwrs

Lleoliad

Dyddiad

Sylwadau/cwestiynau

Teipiwch y côd
captcha


Mae ein cyrsiau presennol wedi eu cynllunio i ateb anghenion ystod eang o unigolion, cyfranogwyr a chyrff. Gellir eu cyflwyno mewn lleoliad o’ch dewis neu yn un o leoliadau hyfforddi SNAP Cymru. Gallwn hefyd ddatblygu neu addasu cwrs yn benodol ar gyfer eich anghenion chi.

Os na allwch chi ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni: training@snapcymru.org

Mae prisiau arferol pob cwrs yn amrywio o £60-£120 y person.

Mae gostyngiadau grwpiau a chonsesiynau ar gael i bartneriaid.

Hyfforddiant AM DDIM i fuddiolwyr SNAP Cymru.

Gyda nawdd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac ymddiriedolaethau eraill, gallwn gynnig hyfforddiant wedi’i sybsideiddio ac AM DDIM weithiau i grwpiau penodol o bobl ifanc mewn ardaloedd penodol. Cysylltwch â ni i weld a ydych chi’n gymwys.


Gellir derbyn ceisiadau i ganslo neu ohirio yn ysgrifenedig yn unig.

Pe bai SNAP Cymru yn canslo digwyddiad, ad-delir arian yn llawn.

Pe bai ceiswyr yn canslo neu’n gohirio, byddai’r ffi canlynol yn weithredol:

 • 22 diwrnod neu fwy cyn y digwyddiad – dim ffi
 • 15-21 diwrnod cyn y digwyddiad – 50% o ffi’r cwrs
 • 14 diwrnod neu lai (neu ddiffyg presenoldeb) – 100% o ffi’r cwrs

Achredu Agored Cymru – Credyd am ddysgu!

Mae llwyddiant nawr ac yn y dyfodol yn ddibynnol ar ddysgu. Drwy ennill credydau am ddysgu, dyna’n union yr ydych chi’n ei wneud. Cofrestrodd dros 800,000 ar gyrsiau Agored Cymru (Rhwydwaith y Coleg Agored gynt) y llynedd, felly rydych chi mewn cwmni da! Mae Agored yn cydnabod ac yn achredu cyrsiau sy’n ymdrin â phob agwedd ar addysg a hyfforddiant. Mae SNAP Cymru yn cydweithio ochr yn ochr ag Agored Cymru i ddyfarnu tystysgrifau cyflawni sy’n cael eu cydnabod yngenedlaethol, gan ddefnyddio’u system gredydau.

Lefelau cyflawniad:

 • Mae Lefel Un yn gyfystyr ag NVQ1, GNVQ Sylfaen a graddau TGAU D-G. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu eich bod wedi cwblhau cymaint ag un TGAU llawn, ond yn hytrach eich bod yn gweithio ar lefel gyflawni debyg. Mae hyn yn cynrychioli datblygiad sgiliau sylfaen ac ennill sgiliau dysgu sylfaenol.
 • Mae Lefel Dau yn gyfystyr ag NVQ2, GNVQ Canolradd a graddau TGAU A* – C. Unwaith eto, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu eich bod wedi cwblhau cymaint ag un TGAU llawn, ond yn hytrach eich bod yn gweithio ar lefel gyflawni debyg.
 • Lefel Tri Mae hyn yn cynrychioli’r defnydd o sgiliau a chymwyseddau’n annibynnol ac yn ddadansoddol. Mae’n dangos eich bod chi’n gweithio ar lefel sy’n gyfystyr ag NVQ Tri neu Safon Uwch. Mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr sy’n gobeithio cael mynediad i Addysg Uwch yn ceisio ennill credydau lefel tri.

Gwerth Credydau:
Credyd- Uned mesur safonol a ddefnyddir gan Agored Cymru i ddangos maint a dyfnder dysgu. Mae’r holl gyflawniadau addysg yn cael eu disgrifio yn nhermau ‘credyd’. Mae nifer y credydau’n dangos maint y dysgu y caiff diffiniad Agored ei ddefnyddio ar ei gyfer. Mae 1 Credyd yn gyfystyr â 10 awr o ddysgu (gan gynnwys adeiladu eich portffolio neu unrhyw waith yr ydych yn ei wneud yn annibynnol).

Sut y caiff fy ngwaith ei asesu?
Yn ystod eich cwrs, bydd eich tiwtor yn eich helpu i ddogfennu eich cyflawniad drwy eich cefnogi i gynhyrchu darnau o waith (tasgau asesu). Mae’n bosib y byddant ar ffurf taflenni gwaith neu dasgau ymarferol. Caiff y rhain eu gosod ynghyd mewn ffolder, ynghyd â thystiolaeth gan y tiwtor a/neu ddysgwyr eraill yn nodi eich bod wedi cyflawni meini prawf asesu penodol. Byddwch bob amser yn ymwybodol o’r tasgau asesu a bydd eich tiwtor bob amser yn eich helpu i gyrraedd eich potensial. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Mynediad i Asesiad Teg.

Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw un o’r asesiadau, neu os oes gennych chi ofynion neu rwystrau dysgu arbennig, peidiwch ag oedi cyn siarad â’ch tiwtor ynghylch hyn gan y byddwn yn ceisio ein gorau i addasu’r tasgau fel eu bod yn addas ar gyfer eich anghenion. (gweler ein polisïau Mynediad i Asesiad Teg a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth am ragor o wybodaeth ynghylch trefniadau ac ystyriaethau arbennig).

Beth allaf fi ei wneud gyda fy nghredydau?
Caiff credydau Agored eu derbyn yn gyffredinol fel modd o gael mynediad i astudiaeth bellach gan ddarparwyr addysg bellach ac uwch, a chan nifer fawr o gyflogwyr a hyfforddwyr. Gallwch ddefnyddio eich credydau i arddangos eich cyflawniadau a phrofi bod gennych chi wybodaeth a sgiliau mewn ystod eang o bynciau. Yn dibynnu ar lefel y cwrs yr ydych chi’n ei ddilyn, gallwch ddefnyddio’r credydau i barhau i gyrsiau eraill. Cysylltwch â’ch colegau lleol a siaradwch â ni ynghylch pa gyfleoedd sydd ar agor i chi.

A fyddaf yn derbyn tystysgrif?
Byddwch, unwaith y bydd eich portffolio yn cael ei asesu gan eich tiwtor a’i wirio gan gymedrolwr mewnol, bydd SNAP Cymru yn argymell bod Agored yn dyfarnu tystysgrif. Unwaith rydym ni’n derbyn y dystysgrif byddwn yn ei drosglwyddo i chi, ond gall hyn gymryd ychydig wythnosau.
Mae SNAP Cymru yn ymroddedig i ddarparu’r cyfle i ddysgwyr gyflawni ac mae ein darpariaeth hyfforddiant yn deg ac yn gydradd, gan sicrhau y gall dysgwyr â’r sgiliau,  gwybodaeth a’r ddealltwriaeth perthnasol gael cydnabyddiaeth i’w cyflawniadau. Gobeithio y byddwch yn achub ar y cyfle hwn i gael cydnabyddiaeth i’ch cyflawniad.
Rydym yn croesawu adborth gan ein holl ddysgwyr. Fel arfer, caiff unrhyw bryderon eu datrys yn anffurfiol. Fodd bynnag, am ragor o wybodaeth gweler ein Gweithdrefn Apeliadau Asesu a’n Polisi Cwynion.

Assessment Appeals Procedure and Complaints Policy.
We are committed to safeguarding the privacy of our learners. We may collect, store and use information you provide us for the purpose of registering with AGORED Cymru along with any other information that you choose to send to us which may relate to your learning, such as access needs and prior qualifications.
We will not collect data or other material that cannot legitimately be shown to be related directly or indirectly to the registration of learners. Personal information submitted to us will only be used for the purposes specified in this statement. For further information please see the SNAP Cymru Training Data Protection Policy.

Dymunwn bob llwyddiant i chi!

Fel canolfan gymeradwy gydag Agored Cymru, mae’n bleser gennym gynnig Trefniadau Partneriaeth i fudiadau eraill ac unigolion a hoffai ddarparu hyfforddiant achrededig sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol. Yn aml mae mudiadau bach yn awyddus i gynnig achrediad i ddysgwyr, ond maent yn debygol o achredu niferoedd bach yn unig o ddysgwyr sy’n cwblhau 2-3 credyd yr un. Gan fod canolfannau cymeradwy’n talu ffioedd cydnabyddiaeth blynyddoedd yn ogystal â chodi fesul credyd, yn aml iawn bydd cost uned pob credyd yn rhy uchel iddynt. Hefyd, mae’r cyfrifoldebau gweinyddol a sicrhau ansawdd i gyflawni a chadw statws cymeradwy yn rolau sy’n gofyn am sgiliau arbenigol ac maent hefyd yn gostus o ran arian ac amser. Gall Trefniadau Partneriaeth fod yn gam cyntaf rhagorol i fudiadau hyfforddi uchelgeisiol neu ar gyfer y prosiectau hynny sy’n dymuno cyflawni gofynion hyfforddi ac achredu cyllido eu prosiect.

Sut mae Trefniadau Partneriaeth yn Gweithio?

Er mwyn darparu hyfforddiant wedi’i achredu’n genedlaethol, rhaid i ddarparwyr fod yn ‘ganolfan gymeradwy’ neu fod mewn partneriaeth ag un. Byddwn ni’n delio â’r holl faterion cydymffurfiaeth a sicrwydd ansawdd, gan eich gadael chi i ganolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant o safon uchel. Byddwch yn cael yr holl ddeunyddiau ynghyd â gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw weithgareddau datblygiad proffesiynol. Bydd ein huned hyfforddi’n cysylltu â chi’n rheolaidd i sicrhau bod pob agwedd ar eich hyfforddiant yn cydymffurfio ac yn rhoi cymorth i chi yn ôl yr angen. Ar ôl cwblhau eich cwrs a chyflwyno holl waith papur y cwrs a’r dystiolaeth asesu byddwn yn dilysu eich cyrsiau’n fewnol ac yn argymell bod dysgwyr llwyddiannus yn cael credyd.

Gallwn hefyd eich helpu i ddatblygu hyfforddiant achrededig newydd ac mae gennym brofiad o gyflwyno, asesu a dilysu cyrsiau o Lefel Mynediad hyd at Lefel 4.

Mae ffioedd ein Trefniadau Partneriaeth yn seiliedig ar arsefydlu gweinyddol a fesul tystysgrif ac maent yn gystadleuol dros ben.

Am ragor o wybodaeth am Drefniadau Partneriaeth, cysylltwch â’r Rheolwr Hyfforddi arn 01554 778 288 neu amanda.daniels@snapcymru.org

 • Mae mynychu cwrs gan SNAP Cymru’n gyfle i chi fanteisio ar gyfoeth o brofiad a chymorth – helpodd yr hyfforddiant fi i ganolbwyntio ar y ffyrdd mwyaf effeithiol o gefnogi cleientiaid gydag ALN ac Anabledd.

  Swyddog Gyrfaoedd – Hyfforddiant ALN ac Anabledd
 • Roedd yr hyfforddiant yn ardderchog; rhaglen ragorol wedi’i threfnu’n dda, yn herio fy rhagdybiaethau gan roi llawer i mi feddwl amdano.

  Gweithiwr Prosiect YMCA – Hyfforddiant Amrywiaeth
 • Cwrs cytbwys iawn oedd yn hygyrch i rieni a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd, a’i gyflwyniad yn eithriadol dda.

  Gweithiwr Cymdeithasol – Hyfforddiant Gweithio Allweddol
 • Y cwrs AAA yw’r peth gorau i mi ei wneud, rwy’n deall fy hawliau fel rhiant ‘nawr.

  Rhiant - Hyfforddiant deall AAA