Dyma rai o sylwadau Max am ei ddyddiau cyntaf gyda ni….

Mae SNAP Cymru yn elusen sy’n ceisio grymuso teuluoedd a phobl ifanc yng Nghymru sy’n wynebu gwahaniaethu neu gael eu heithrio o ganlyniad i anghenion dysgu, tlodi, amddifadedd, anabledd neu iaith, drwy ddarparu gwybodaeth gywir, cyngor gwrthrychol a chymorth iddynt.  Gall hyn fod ar nifer o faterion gwahanol, yn cynnwys asesiadau, datganiadau o anghenion addysgol arbennig, bwlio, presenoldeb yn yr ysgol, gwahardd, darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol a gwahaniaethu.  Maent hefyd yn darparu gwasanaethau eraill, yn cynnwys eiriolaeth (drwy eu gwasanaeth annibynnol; Amdanaf Fi), datrys anghytundebau a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Mae Wmff! yn llwyfan ar-lein newydd lle gall pobl ifanc ofyn am gyngor a chymorth, yn cynnwys fideos o storïau personol lle mae pobl ifanc yn disgrifio eu hanawsterau yn y gorffennol ond, yn bwysicach, sut y gwnaethant eu goresgyn.  Mae’r hanesion hyn yn cynnwys profiad o fwlio ym myd addysg, gwaith neu fod yn ddi-waith, addysg neu hyfforddiant.  Mae gwybodaeth ar gael hefyd ar eich hawliau cyfreithiol o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989.  O ganlyniad i hyn, roedd y storïau hyn yn ysbrydoledig i mi.  Gobaith SNAP Cymru yw y byddant yn datblygu fforwm y wefan yn y dyfodol, drwy gymorth ap neilltuedig sydd ar gael ar hyn o bryd, pryd bynnag y bydd angen eu cymorth ar berson ifanc.  Mae’r wefan hefyd yn cynnwys nifer o ddolenni i wefannau addysgiadol eraill.

Mae fy nghyfnod gyda’r sefydliad wedi bod yn gadarnhaol ac yn gefnogol iawn hyd yma.  Mae lefel y cyfrifoldebau sydd gennyf yn dangos hyder yn fy ngallu.  Mae hyn er gwaethaf fy mhroblemau lleferydd personol, sy’n parhau i fod yn rhwystr personol i nifer o gyfleoedd cyflogaeth.  Mae hyn hefyd yn dweud cyfrolau am eu hagwedd a’u gwerthoedd at bobl ifanc ag anghenion arbennig a sut maent yn eu grymuso drwy’r rhain.  Mae’r cyfle hwn wedi fy helpu i ganfod fy llais; yma, nid yw fy mhroblemau yn fy atal rhag cyflawni fy mhotensial.  Maent yn cydnabod y sgiliau sydd gennyf, yn hytrach na’r nad wyf wedi’u datblygu ymhellach eto.  Mae’r profiad hwn, a’r hyder yr wyf wedi’i fagu ar ôl dilyn cwrs gyrfaoedd diweddar, Academi Raddedigion GoWales, yn rhoi hyder i mi bod gennyf y gallu i gyflawni llawer mwy yn y dyfodol.

Yr effaith fwyaf cadarnhaol, a’r effaith fwyaf i mi a SNAP Cymru, yw fy mod yn cael profiad gwaith hollbwysig a gwirioneddol mewn amgylchedd gwaith (rhywbeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn marchnad swyddi gystadleuol) ac rwyf hefyd yn helpu’r sefydliad i gyflawni ei nodau a’i amcanion.