Mae cael gwybod bod gan eich plentyn anabledd neu gyflwr meddygol yn gallu bod yn brofiad anodd a dryslyd.  Mae angen cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor ar rieni plant anabl cyn gynted â phosibl.   Beth bynnag yw anabledd neu gyflwr y plentyn, bydd yna adegau yn eu bywyd sy’n llawenydd pur ac adegau eraill a fydd yn heriol iawn.  Mae pob teulu’n wahanol, ac o ganlyniad mae SNAP Cymru yn ceisio darparu amrywiaeth o gefnogaeth i deuluoedd drwy eu gwasanaeth Partneriaeth Rhieni ond hefyd yn fwy uniongyrchol gyda theuluoedd drwy ein prosiectau a gyllidir gan Teuluoedd yn Gyntaf ledled Cymru.  Yn ei hanfod, mae ein gwasanaeth cludiant yn Sir Fôn yn rhoi cyfle i blant ddatblygu drwy chwarae – ac mae’r cynllun wedi plesio’r rhan fwyaf o rieni yn fawr

Beth mae Ymwelydd Cludo i’r Cartref yn ei wneud?

Mae ein tîm yn Ynys Môn yn cynnig cefnogaeth a chymorth i rieni plant cyn oedran ysgol rhwng 18 mis a thair a hanner. Rhan ganolog o’r dull hwn yw grymuso teuluoedd i ddatblygu perthynas deuluol mewn ffordd gadarnhaol.  Mae ein gweithwyr cludo yn ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi yn rheolaidd i gynnig help, cyngor, arweiniad a rhoi awgrymiadau ymarferol am yr hyn y gall teuluoedd ei wneud i helpu eu plentyn.  Bydd y cymorth a gynigir yn amrywio yn ôl anghenion y plentyn, ond pethau fel hyfforddiant ar fynd i’r toiled ac arferion amser gwely; gwybodaeth am y cymorth ychwanegol sydd ar gael (Cronfa’r Teulu, Lwfans Byw i’r Anabl ac ati) trefnu lle mewn cynllun chwarae dros yr haf, ac ati.

Nid yw’r gwasanaeth ar gyfer plant ag anghenion arbennig difrifol yn unig – gall helpu unrhyw blentyn sydd angen cymorth â materion datblygiadol.  Bydd ein gweithwyr cludo yn helpu i asesu beth gall y plentyn ei wneud ar draws pob maes datblygu a phenderfynu gyda’r rhiant neu’r gofalwr ar rai targedau dysgu tymor hir wedi eu rhannu’n nifer o weithgareddau camau bychan

Mae SNAP yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill i helpu’r plentyn neu’r teulu, ac weithiau bydd yn trefnu ymweliadau ar y cyd â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â’ch plentyn

Er enghraifft; roedd modd i’n gweithiwr cludo ffurfio perthynas agos â theulu yn ystod ymweliadau wythnosol.  O ganlyniad, cafodd y rhieni eu cynorthwyo i gadw at apwyntiadau a darparwyd sesiynau ar gyfer y rhiant a’r ferch fach, gan ei bod wedi colli cynifer o’i sesiynau meithrin.  Mae ein gweithiwr cludo wedi meddwl am atebion effeithiol ond syml iawn i helpu’r rhieni barhau i gadw at apwyntiadau’r plentyn; bwrdd pin a nodiadau post-it llachar.  Bwriad hyn yw darparu dull clir, gweledol o gofnodi dyddiadau.  Er bod ein gweithiwr cludo yn defnyddio amserlen weledol ar hyn o bryd, drwy ddefnyddio symbolau ar gyfer cyfarwyddiadau, y nod tymor hir o hyd yw datblygu gallu’r plentyn i siarad.

Yn ogystal, mae’r plentyn wedi ei ail-gyfeirio at therapi lleferydd ac mae apwyntiadau â’r Paediatregydd Cymunedol a’r Ddeintyddfa Gymunedol wedi cael eu hail-drefnu.  Drwy drefnu trosglwyddiad i ysgol yn nalgylch y teulu, mae ei phresenoldeb yn y feithrinfa wedi gwella.   Ffurfiwyd perthynas hanfodol drwy waith y Feithrinfa gyda Chydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig y Blynyddoedd Cynnar, Seicolegydd Addysg cyn-ysgol a gydag Uned ABC, a rhannwyd pryderon am ddatblygiad iaith y ferch fach.

Caniataodd perthynas SNAP gyda Barnado’s yn lleol i ni ddarparu cefnogaeth yn ystod cyfarfod cychwynnol ynghylch sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar, a oedd yn canolbwyntio ar faterion iselder a dicter.

Yn ogystal, er mwyn mynd i’r afael â hunan-barch isel y fam, cyfarfu un o wirfoddolwyr SNAP Cymru â’r fam i ymchwilio i gyfleoedd dychwelyd at addysg bellach neu ddod o hyd i gyflogaeth.   Mae’r fam yn meddwl bod y “gwasanaeth yn wych!”