Gisda

Prosiect newydd fydd yn darparu gwasanaeth holistig a dwyieithog mewn awyrgylch cyfforddus i rieni ifanc Gwynedd yw hwn. Bydd y prosiect yn ceisio mynd i’r afael â’r diffyg darpariaeth mewn ardaloedd difreintiedig a gwledig y sir gan geisio efelychu rhai o egwyddorion y rhaglen Dechrau’n Deg. Bydd 3 prif bartner yn rhan o’r prosiect a thrwy weithio mewn consortiwm bydd amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth yn cael ei gynnig. Byddwn yn manteisio ar arbenigedd presennol y gwasanaethau i gefnogi’r prosiect hwn. Mae GISDA, Trais yn y Cartref De Gwynedd a SNAP Cymru yn brofiadol wrth weithio gyda phobl ifanc yn eu meysydd eu hunain.

Yn arloesol i’r prosiect yma, bydd 3 mentor cyfoed yn cael eu cyflogi i gydweithio gyda swyddogion y prosiect i ddarparu hyfforddiant, gwaith grŵp a sesiynau 1:1.

Bydd y prosiect hefyd yn darparu cyllid tuag at gostau gofal plant pan fo’r angen. Swm cymharol fechan sydd wedi’u glustnodi ar gyfer hyn ond rydym yn awyddus bod y cyllid hwn yn cael ei flaenoriaethu i’r rhieni ifanc mwyaf bregus gan roi blaenoriaeth i rhieni ifanc sydd yn parhau mewn addysg llawn amser yn yr ysgol. Byddem yn cwblhau asesiad cryno iawn ac yna dyrannu’r achos i’r Cefnogwr Teulu yn yr ardal honno. Byddwn yn defnyddio ein system adolygu syml ‘SEREN’* i fonitro datblygiad y rhiant ifanc yn ystod cyfnod eu gwasanaeth.

www.gisda.org/prosiect-rhieni-ifanc