Cydnabyddir ansawdd ein hyfforddiant yn eang ac mae’n tynnu ar arweiniad a phrofiad lleol a chenedlaethol dros gyfnod o 25 mlynedd yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni a phobl broffesiynol.

 Mae ein hyfforddiant:

• Yn helpu rhieni a gofalwyr i ddod yn fwy hyderus wrth gefnogi eu plentyn ac wrth weithio gyda’r ymarferwyr y maent yn cwrdd â hwy

• Yn helpu pobl broffesiynol i ddatblygu eu canolfannau a’u harferion er mwyn cynyddu eu cynhwysiad ar gyfer unigolion a chanddynt anghenion ychwanegol

• Yn annog pobl i gydweithredu ar ran plant a phobl ifanc

• Yn helpu i ddatblygu gweithlu Cymreig o safon uchel a chanddynt sgiliau

Llyfryn Hyfforddiant

Cyrsiau ar eu ffordd

 • Hyfforddiant

  Ionawr 25 @ 4:22 am
 • Eich enw (hanfodol)

  Eich ebost (hanfodol)

  Sefydliad

  Cwrs

  Lleoliad

  Dyddiad

  Sylwadau/cwestiynau

  Teipiwch y côd
  captcha

  Pam dewis ein cyrsiau ni?

  • Rydym yn angerddol ynghylch SUT rydych chi’n dysgu ac i sicrhau bod ein cyrsiau hyfforddi yn ysgogi ac, yn anad dim, y gellir eu mwynhau. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr yn y maes.

  • Mae hyfforddiant mor rhyngweithiol â phosib. Cefnogir hyn gan gyflwyniadau a thrafodaethau i gyflwyno gwybodaeth berthnasol mewn fformat sy’n hawdd ei lyncu, gyda deunyddiau atodol sydd wedi eu cynllunio’n dda.

  • Wrth werthuso, dywedodd 100% o gyfranogwyr y byddent yn argymell ein hyfforddiant wrth bobl eraill.

  • Mae cyrsiau’n gyfeillgar, yn anffurfiol ac wedi’i drefnu’n grwpiau bychain. Mae hyn yn rhoi digon o gyfle i chi drafod materion, problemau a datrysiadau unigol gyda’r tiwtoriaid a chyfranogwyr eraill, ill dau.

  • Mae mynychu cwrs SNAP Cymru yn caniatáu i chi dynnu ar lu o brofiad a chefnogaeth ac mae cefnogaeth barhaus ar gael gan ein timau datblygu ledled Cymru.

  • Oherwydd nad yw unigolion na sefydliadau union yr un fath, rydym yn sicrhau bod ein holl hyfforddiant wedi’I deilwra. Rydym hefyd yn darparu

  hyfforddiant mewnol neu fe allwn gynllunio cwrs cyfan yn ôl eich gofynion.

  • Rydym yn cynnig prisiau cystadleuol iawn ar gyfer ein cyrsiau

  Mae ein cleientiaid yn cynnwys:

  • Rhieni, gofalwyr maeth a phobl ifanc

  • Pobl broffesiynol ym maes iechyd, gweithwyr cymdeithasol, timau troseddwyr ifainc, ymgynghorwyr gyrfaoedd

  • Athrawon arbenigol, cydlynwyr AAA a chynorthwywyr cymorth dysgu

  • Ey’s Providers, Health Visitors and Portage Workers

  • Darparwyr blynyddoedd cynnar, ymwelwyr iechyd a gweithwyr sy’n ymwelwyr â’r cartref

  • Rheolwyr gwasanaethau, prifathrawon a llywodraethwyr ysgol.

  • Gweithwyr yn y sector drydyddol, gwirfoddolwyr a myfyrwyr

  Tystiolaethau

  Hyfforddiant ar gyfer Gwasanaethau Troseddwyr Ifainc ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru yn 2010 – dywedodd 100% o 89 o gyfranogwyr y byddai’r hyfforddiant yn:

  ‘Cael effaith bositif ar eu gwaith gyda phobl ifanc’.

  Hyfforddiant ar gyfer Gyrfa Cymru Gwent ar ADY ac anableddau yn 2012 – dywedodd 100% o’r 45 o ymgynghorwyr gyrfaoedd:

  ‘Roedd wedi eu helpu i ganolbwyntio ar y ffyrdd mwyaf effeithiol o gefnogi cleientiaid a chanddynt ADY ac anableddau.’

  Hyfforddiant Amrywiaeth Dinas a Sir Abertawe Ebrill 2010 – dywedodd 100% bod yr hyfforddiant yn ‘ardderchog’; ‘Rhaglen hyfryd wedi’i threfnu’n dda’; ‘wedi herio rhagdybiaethau’ ac ‘wedi rhoi tipyn i fynd gyda fi oddi yno’.

  Mae ein cyrsiau presennol wedi eu cynllunio i ateb anghenion ystod eang o unigolion, cyfranogwyr a chyrff. Gellir eu cyflwyno mewn lleoliad o’ch dewis neu yn un o leoliadau hyfforddi SNAP Cymru. Gallwn hefyd ddatblygu neu addasu cwrs yn benodol ar gyfer eich anghenion chi.

  Os na allwch chi ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano, cysylltwch â ni: training@snapcymru.org

  Mae prisiau arferol pob cwrs yn amrywio o £60-£120 y person.

  Mae gostyngiadau grwpiau a chonsesiynau ar gael i bartneriaid.

  Hyfforddiant AM DDIM i fuddiolwyr SNAP Cymru.

  Gyda nawdd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac ymddiriedolaethau eraill, gallwn gynnig hyfforddiant wedi’i sybsideiddio ac AM DDIM weithiau i grwpiau penodol o bobl ifanc mewn ardaloedd penodol. Cysylltwch â ni i weld a ydych chi’n gymwys.

  Gellir derbyn ceisiadau i ganslo neu ohirio yn ysgrifenedig yn unig.

  Pe bai SNAP Cymru yn canslo digwyddiad, ad-delir arian yn llawn.

  Pe bai ceiswyr yn canslo neu’n gohirio, byddai’r ffi canlynol yn weithredol:

  • 22 diwrnod neu fwy cyn y digwyddiad – dim ffi
  • 15-21 diwrnod cyn y digwyddiad – 50% o ffi’r cwrs
  • 14 diwrnod neu lai (neu ddiffyg presenoldeb) – 100% o ffi’r cwrs

  Achredu Agored Cymru – Credyd am ddysgu!

  Mae llwyddiant nawr ac yn y dyfodol yn ddibynnol ar ddysgu. Drwy ennill credydau am ddysgu, dyna’n union yr ydych chi’n ei wneud. Cofrestrodd dros 800,000 ar gyrsiau Agored Cymru (Rhwydwaith y Coleg Agored gynt) y llynedd, felly rydych chi mewn cwmni da! Mae Agored yn cydnabod ac yn achredu cyrsiau sy’n ymdrin â phob agwedd ar addysg a hyfforddiant. Mae SNAP Cymru yn cydweithio ochr yn ochr ag Agored Cymru i ddyfarnu tystysgrifau cyflawni sy’n cael eu cydnabod yngenedlaethol, gan ddefnyddio’u system gredydau.

  Lefelau cyflawniad:

  • Mae Lefel Un yn gyfystyr ag NVQ1, GNVQ Sylfaen a graddau TGAU D-G. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu eich bod wedi cwblhau cymaint ag un TGAU llawn, ond yn hytrach eich bod yn gweithio ar lefel gyflawni debyg. Mae hyn yn cynrychioli datblygiad sgiliau sylfaen ac ennill sgiliau dysgu sylfaenol.
  • Mae Lefel Dau yn gyfystyr ag NVQ2, GNVQ Canolradd a graddau TGAU A* – C. Unwaith eto, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu eich bod wedi cwblhau cymaint ag un TGAU llawn, ond yn hytrach eich bod yn gweithio ar lefel gyflawni debyg.
  • Lefel Tri Mae hyn yn cynrychioli’r defnydd o sgiliau a chymwyseddau’n annibynnol ac yn ddadansoddol. Mae’n dangos eich bod chi’n gweithio ar lefel sy’n gyfystyr ag NVQ Tri neu Safon Uwch. Mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr sy’n gobeithio cael mynediad i Addysg Uwch yn ceisio ennill credydau lefel tri.

  Gwerth Credydau:

  Credyd- Uned mesur safonol a ddefnyddir gan Agored Cymru i ddangos maint a dyfnder dysgu. Mae’r holl gyflawniadau addysg yn cael eu disgrifio yn nhermau ‘credyd’. Mae nifer y credydau’n dangos maint y dysgu y caiff diffiniad Agored ei ddefnyddio ar ei gyfer. Mae 1 Credyd yn gyfystyr â 10 awr o ddysgu (gan gynnwys adeiladu eich portffolio neu unrhyw waith yr ydych yn ei wneud yn annibynnol).

  Sut y caiff fy ngwaith ei asesu?

  Yn ystod eich cwrs, bydd eich tiwtor yn eich helpu i ddogfennu eich cyflawniad drwy eich cefnogi i gynhyrchu darnau o waith (tasgau asesu). Mae’n bosib y byddant ar ffurf taflenni gwaith neu dasgau ymarferol. Caiff y rhain eu gosod ynghyd mewn ffolder, ynghyd â thystiolaeth gan y tiwtor a/neu ddysgwyr eraill yn nodi eich bod wedi cyflawni meini prawf asesu penodol. Byddwch bob amser yn ymwybodol o’r tasgau asesu a bydd eich tiwtor bob amser yn eich helpu i gyrraedd eich potensial. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Mynediad i Asesiad Teg.

  Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw un o’r asesiadau, neu os oes gennych chi ofynion neu rwystrau dysgu arbennig, peidiwch ag oedi cyn siarad â’ch tiwtor ynghylch hyn gan y byddwn yn ceisio ein gorau i addasu’r tasgau fel eu bod yn addas ar gyfer eich anghenion. (gweler ein polisïau Mynediad i Asesiad Teg a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth am ragor o wybodaeth ynghylch trefniadau ac ystyriaethau arbennig).

  Beth allaf fi ei wneud gyda fy nghredydau?

  Caiff credydau Agored eu derbyn yn gyffredinol fel modd o gael mynediad i astudiaeth bellach gan ddarparwyr addysg bellach ac uwch, a chan nifer fawr o gyflogwyr a hyfforddwyr. Gallwch ddefnyddio eich credydau i arddangos eich cyflawniadau a phrofi bod gennych chi wybodaeth a sgiliau mewn ystod eang o bynciau. Yn dibynnu ar lefel y cwrs yr ydych chi’n ei ddilyn, gallwch ddefnyddio’r credydau i barhau i gyrsiau eraill. Cysylltwch â’ch colegau lleol a siaradwch â ni ynghylch pa gyfleoedd sydd ar agor i chi.

  A fyddaf yn derbyn tystysgrif?

  Byddwch, unwaith y bydd eich portffolio yn cael ei asesu gan eich tiwtor a’i wirio gan gymedrolwr mewnol, bydd SNAP Cymru yn argymell bod Agored yn dyfarnu tystysgrif. Unwaith rydym ni’n derbyn y dystysgrif byddwn yn ei drosglwyddo i chi, ond gall hyn gymryd ychydig wythnosau.

  Mae SNAP Cymru yn ymroddedig i ddarparu’r cyfle i ddysgwyr gyflawni ac mae ein darpariaeth hyfforddiant yn deg ac yn gydradd, gan sicrhau y gall dysgwyr â’r sgiliau,  gwybodaeth a’r ddealltwriaeth perthnasol gael cydnabyddiaeth i’w cyflawniadau. Gobeithio y byddwch yn achub ar y cyfle hwn i gael cydnabyddiaeth i’ch cyflawniad.

  Rydym yn croesawu adborth gan ein holl ddysgwyr. Fel arfer, caiff unrhyw bryderon eu datrys yn anffurfiol. Fodd bynnag, am ragor o wybodaeth gweler ein Gweithdrefn Apeliadau Asesu a’n Polisi Cwynion.

  Gweithdrefn Hyfforddiant, Polisi Diogelu Data a Pholisi Cwynion.

  Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ein dysgwyr.  Efallai y byddwn yn casglu, storio a defnyddio gwybodaeth a roddwch i ni at ddibenion cofrestru gydag AGORED Cymru ynghyd ag unrhyw wybodaeth arall yr ydych yn dewis ei hanfon atom a all fod yn berthnasol i’ch dysgu, fel anghenion mynediad a chymwysterau blaenorol.   Ni fyddwn yn casglu data neu ddeunydd arall na ellir dangos yn gyfreithlon eu bod yn ymwneud yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â chofrestru dysgwyr.   Dim ond at y dibenion a bennir yn y datganiad hwn y caiff gwybodaeth bersonol a gyflwynir i ni ei defnyddio. yn croesawu adborth gan ein holl ddysgwyr.

  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Bolisi Diogelu Data SNAP Cymru ar y dudalen hyfforddi hon a Datganiad Preifatrwydd AGORED Cymru http://www.agored.cymru/Learners/Privacy-Statement

  Byddwn ni bob amser yn eich hysbysu o hyn pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer achrediad a byddwn bob amser yn gofyn am eich caniatâd

  Fel arfer, caiff unrhyw bryderon eu datrys yn anffurfiol. Fodd bynnag, am ragor o wybodaeth gweler ein Gweithdrefn Apeliadau Asesu a’n Polisi Cwynion.

  Dymunwn bob llwyddiant i chi!

  Fel canolfan gymeradwy gydag Agored Cymru, mae’n bleser gennym gynnig Trefniadau Partneriaeth i fudiadau eraill ac unigolion a hoffai ddarparu hyfforddiant achrededig sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol. Yn aml mae mudiadau bach yn awyddus i gynnig achrediad i ddysgwyr, ond maent yn debygol o achredu niferoedd bach yn unig o ddysgwyr sy’n cwblhau 2-3 credyd yr un. Gan fod canolfannau cymeradwy’n talu ffioedd cydnabyddiaeth blynyddoedd yn ogystal â chodi fesul credyd, yn aml iawn bydd cost uned pob credyd yn rhy uchel iddynt. Hefyd, mae’r cyfrifoldebau gweinyddol a sicrhau ansawdd i gyflawni a chadw statws cymeradwy yn rolau sy’n gofyn am sgiliau arbenigol ac maent hefyd yn gostus o ran arian ac amser. Gall Trefniadau Partneriaeth fod yn gam cyntaf rhagorol i fudiadau hyfforddi uchelgeisiol neu ar gyfer y prosiectau hynny sy’n dymuno cyflawni gofynion hyfforddi ac achredu cyllido eu prosiect.

  Sut mae Trefniadau Partneriaeth yn Gweithio?

  Er mwyn darparu hyfforddiant wedi’i achredu’n genedlaethol, rhaid i ddarparwyr fod yn ‘ganolfan gymeradwy’ neu fod mewn partneriaeth ag un. Byddwn ni’n delio â’r holl faterion cydymffurfiaeth a sicrwydd ansawdd, gan eich gadael chi i ganolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant o safon uchel. Byddwch yn cael yr holl ddeunyddiau ynghyd â gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw weithgareddau datblygiad proffesiynol. Bydd ein huned hyfforddi’n cysylltu â chi’n rheolaidd i sicrhau bod pob agwedd ar eich hyfforddiant yn cydymffurfio ac yn rhoi cymorth i chi yn ôl yr angen. Ar ôl cwblhau eich cwrs a chyflwyno holl waith papur y cwrs a’r dystiolaeth asesu byddwn yn dilysu eich cyrsiau’n fewnol ac yn argymell bod dysgwyr llwyddiannus yn cael credyd.

  Gallwn hefyd eich helpu i ddatblygu hyfforddiant achrededig newydd ac mae gennym brofiad o gyflwyno, asesu a dilysu cyrsiau o Lefel Mynediad hyd at Lefel 4.

  Mae ffioedd ein Trefniadau Partneriaeth yn seiliedig ar arsefydlu gweinyddol a fesul tystysgrif ac maent yn gystadleuol dros ben.

  Am ragor o wybodaeth am Drefniadau Partneriaeth, cysylltwch â’r Rheolwr Hyfforddi arn 01554 778 288 neu amanda.daniels@snapcymru.org

  • Mae mynychu cwrs gan SNAP Cymru’n gyfle i chi fanteisio ar gyfoeth o brofiad a chymorth – helpodd yr hyfforddiant fi i ganolbwyntio ar y ffyrdd mwyaf effeithiol o gefnogi cleientiaid gydag ALN ac Anabledd.

   Swyddog Gyrfaoedd – Hyfforddiant ALN ac Anabledd
  • Roedd yr hyfforddiant yn ardderchog; rhaglen ragorol wedi’i threfnu’n dda, yn herio fy rhagdybiaethau gan roi llawer i mi feddwl amdano.

   Gweithiwr Prosiect YMCA – Hyfforddiant Amrywiaeth
  • Cwrs cytbwys iawn oedd yn hygyrch i rieni a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd, a’i gyflwyniad yn eithriadol dda.

   Gweithiwr Cymdeithasol – Hyfforddiant Gweithio Allweddol
  • Y cwrs AAA yw’r peth gorau i mi ei wneud, rwy’n deall fy hawliau fel rhiant ‘nawr.

   Rhiant - Hyfforddiant deall AAA

  Amdanom Ni

  Mae SNAP Cymru yn Elusen Gofrestredig sy’n darparu hyfforddiant sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol sydd wedi’i achredu gan Agored Cymru. Sefydlwyd ein huned hyfforddi i gyd-fynd â’n Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni ac i ddarparu’r hyfforddiant mwyaf perthnasol a diddorol i bobl sy’n gweithio i wella canlyniadau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae safon ein hyfforddiant yn cael ei gydnabod yn eang ac mae’n manteisio ar ganllawiau lleol a chenedlaethol a phrofiad a gafwyd yn sgil 28 mlynedd o weithio mewn partneriaeth â rhieni a gweithwyr proffesiynol. Mae gennym drefniadau partneriaeth eisoes â chynlluniau a ariennir gan Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru, megis Cefnogi Cynnal / Plant yng Nghymru.

  Fel canolfan gymeradwy gydag Agored Cymru rydym wedi cynhyrchu ac yn glynu wrth bolisïau a gweithdrefnau caeth ar bob agwedd ar ein gwaith hyfforddi, ac rydym yn gwella’r safonau hyn yn barhaus mewn ymgynghoriad â phartneriaid, hyfforddwyr a chyrff dyfarnu. Yn ystod ein hadolygiad ansawdd diwethaf, nid oedd gennym ddim materion diffyg cydymffurfiaeth a chawsom ein canmol am ansawdd ein pecynnau asesu a’n systemau gweinyddol.

  Pam sefydlu Partneriaeth â SNAP Cymru?

  • Rydym yn gorff hyfforddi sefydledig gyda rhestr o gleientiaid ag enw da (gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Sefydliadau Llywodraeth Leol, Byrddau Iechyd Lleol, Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid, Gyrfa Cymru ac yn y blaen)
  • Canolfan wedi’i chymeradwyo gan Agored Cymru gyda 12 mlynedd o brofiad
  • Systemau gweithredol rhagorol a staff cyfeillgar a brwdfrydig
  • Ffioedd cystadleuol
  • Cyfarfodydd gwelliant parhaus rheolaidd â phartneriaid
  • Gweithgareddau datblygiad proffesiynol rheolaidd
  • Llyfrgell ddogfennau ar-lein, gan gynnwys deunydd asesu a dogfennau polisi
  • Logo eich cwmni ar dystysgrifau a thystysgrifau’n cael eu prosesu’n gyflym
  • Hyfforddwyr, aseswyr a dilyswyr Cymraeg eu hiaith
  • Gan fod pob mudiad ac unigolyn yn wahanol, rydym yn gwneud yn siŵr bod ein trefniadau partneriaeth yn cael eu haddasu ar gyfer pawb.