Beth os oes gen i Ddatganiad AAA o hyd neu’n rhan o Asesiad Statudol?

Gyda chyflwyno’r ddeddfwriaeth ADY newydd, bydd Datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig (“AAA”) yn cael eu disodli’n raddol gan Gynlluniau Datblygu Unigol. Bydd y rhan fwyaf o ddatganiadau yn cael eu trosglwyddo i fod yn Gynlluniau Datblygu Unigol yn ystod y 3 blynedd nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd pob ALl wedi cwblhau’r broses hon i blant â datganiadau sy’n byw yn eu hardal erbyn Medi 2024.

Os oes gennych Ddatganiad ac nad yw’r broses bontio wedi cychwyn ar eich cyfer eto, byddwch yn dal i gael eich diogelu o dan yr hen gyfraith.

Bydd Datganiad eich plentyn yn parhau nes eu bod yn cael eu trosglwyddo i Gynllun Datblygu Unigol.

Rhaid i’r ALl barhau i wneud y ddarpariaeth yn y Datganiad, a rhaid ei hadolygu o leiaf unwaith y flwyddyn.

Bydd yr hawliau amrywiol isod dal yn berthnasol.

  • Cynnal Datganiad: Bydd dyletswydd yr awdurdod lleol (“ALl”) i drefnu’r ddarpariaeth yn y datganiad dal yn berthnasol. Mae’n rhaid i’r ALl barhau i gynnal y Datganiad a sicrhau bod y ddarpariaeth addysgol arbennig a nodir yn cael ei derbyn gan y plentyn h.y. therapïau, cymorth unigol, addysg arbenigol etc.
  • Adolygiad blynyddol: Rhaid i’r Datganiad gael ei adolygu yn flynyddol o leiaf. Bydd proses yr ALl o wneud hynny yn dal i ddilyn yr hen system, er y dylid defnyddio dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.
  • Diwygiadau i Ddatganiadau: Lle bo’r ALl yn penderfynu diwygio Datganiad ar ôl adolygiad blynyddol neu ar unrhyw adeg arall, bydd diwygiad o’r fath yn digwydd o dan yr hen system.
  • Ail-asesiad: Bydd rhieni plant sydd â Datganiadau yn dal i allu gofyn am ail-asesiad o’u plentyn o dan ddeddfwriaeth Deddf Addysg 1996. Serch hynny, o gofio bod angen trosglwyddo pob Datganiad erbyn 2024, gall fod yn fwy rhesymegol i rieni drosglwyddo’r datganiad i Gynllun Datblygu Unigol.
  • Enwi ysgol: Lle bo rhieni neu ALl eisiau newid yr ysgol a enwir mewn Datganiad, cyn trosglwyddo, mae deddfwriaeth Deddf Addysg 1996 dal yn berthnasol.
  • Hawliau apelio: lle bo plentyn neu riant eisiau apelio yn erbyn penderfyniad awdurdod lleol i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru, mae’r hawliau apelio a’r terfynau amser cyfredol yn dal i fod yn berthnasol. 

Os oes gennych gwestiynau, neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, gallwch sgrolio i lawr i ddarllen drwy ein cwestiynau cyffredin, rydym wedi ymdrin â llawer o wahanol agweddau i sichau bod popeth yn glir i bawb.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau ac atebion:

Beth os yw fy mhlentyn wrthi’n cael Asesiad Statudol ar hyn o bryd?

Bydd unrhyw blentyn sy’n cael Asesiad Statudol o’u hanghenion sy’n barhaus, yn parhau o dan yr hen system (gweler gwneud cais am Asesiad statudol) SA leaflet.

Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol barhau i’ch hysbysu’n ffurfiol o unrhyw benderfyniadau. Er enghraifft, os ydyn nhw wedi penderfynu peidio â chynnal Asesiad Statudol neu i beidio â chynhyrchu Datganiad.

Bydd yr hysbysiad yn dweud wrthych fod yr un hawliau yn berthnasol i chi a’ch plentyn.

e.e. os ydych yn anhapus â phenderfyniadau penodol, gallwch ofyn i ddefnyddio proses datrys anghydfodau ac rydych hefyd yn parhau i fod â hawl i apelio at Dribiwnlys AAA Cymru.

Mae angen bod yn bragmatig, o 1afIonawr 2022, gellir gwneud cais i symud i’r ‘system newydd’ lle gellir paratoi CDU ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc yn hytrach na datganiad.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a SNAP Cymru ar 0808 801 0608.

Ydy’r ALl yn gallu ‘rhoi’r gorau i gynnal’ (gorffen) Datganiad fy mhlentyn yn gynharach na’r disgwyl?

Pan fydd awdurdod lleol (“ALl”) yn penderfynu dod â datganiad i ben neu ei orffen, gelwir hyn yn ‘rhoi’r gorau i gynnal’ y Datganiad. Mae hynny’n golygu y daw’r datganiad i ben ac ni fydd gan yr ALl ddyletswydd gyfreithiol bellach i sicrhau bod y ddarpariaeth addysgol a nodir yn y datganiad yn cael ei derbyn gan y plentyn neu’r person ifanc.

Efallai y bydd ALl yn penderfynu rhoi’r gorau i gynnal Datganiad unrhyw bryd, ond dim ond am rai rhesymau y gallan nhw wneud hynny:

  • os nad yw’r ALl bellach yn gyfrifol am y plentyn neu’r person ifanc; neu
  • os nad oes angen ei gynnal mwyach oherwydd bod anghenion plentyn wedi newid ac nad oes angen y ddarpariaeth arnyn nhw bellach mewn datganiad.

Os yw ALl yn penderfynu rhoi’r gorau i gynnal datganiad, rhaid iddyn nhw hysbysu’r plentyn a’r rhiant o’r rhesymau ac o’u hawl i apelio i’r tribiwnlys.

Mae gennych ddau fis i apelio i’r Tribiwnlys AAA (Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru)

Ydw i’n gallu gofyn i drosglwyddo i Gynllun Datblygu Unigol o ddatganiad yn gynt na’r disgwyl?

Os oes gan eich plentyn AAA neu ddatganiad yn barod bydd Llywodraeth Cymru yn amlinellu dull gweithredu graddol, a fydd yn dechrau ar Ionawr 1af 2022. Ni fydd datganiadau yn cael eu trosglwyddo i Gynlluniau Datblygu Unigol tan y flwyddyn ysgol 2022/2023.

Gall ysgol neu ALl benderfynu ar bwynt adolygu naturiol y dylid trosglwyddo eich plentyn i’r system newydd yn gynt na’r disgwyl, ond gall plant, pobl ifanc sydd â datganiad ofyn ‘i drosglwyddo i’r gyfraith newydd’ o Ionawr 1af 2022. Dylech ysgrifennu at yr awdurdod lleol yn gofyn i gael eich trosglwyddo. Rhaid cydymffurfio â’r cais ac mae’n weithredol o’r dyddiad y gofynnwyd amdano.

Fodd bynnag, os yw anghenion plentyn neu berson ifanc yn cael eu diwallu’n effeithiol, nid oes angen gwneud unrhyw beth nes bod y datganiad yn cael ei drosglwyddo rywbryd yn ystod y tair blynedd nesaf.

Beth os ydw i’n apelio yn erbyn Datganiad fy mhlentyn ar hyn o bryd?

Gallwch dal ddewis gofyn am ddatrys anghydfod i helpu i ddatrys unrhyw wahaniaethau. Gweler y ddolen Datrys Anghydfodau

Gallwch barhau i apelio yn erbyn penderfyniad i SENTW. Mae’r gyfraith AAA a’r terfynau amser yn dal i fod yn berthnasol.

Pan fydd apêl i’r Tribiwnlys wedi’i gwneud, ond heb ei phenderfynu’n derfynol, rhaid iddo fynd ymlaen i’r penderfyniad terfynol o hyd.

Lle bo tribiwnlys wedi ‘gorchymyn’ bod yr awdurdod lleol yn gwneud ac yn cynnal datganiad, mae’n RHAID iddyn nhw wneud hynny.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag asesiadau a datganiadau statudol, gweler> >

CANLLAW CYFLYM I’R NODYN YN LLE DATGANIAD

ADOLYGIAD BLYNYDDOL

GWNEUD CAIS AM ASESIAD STATUDOL

DADANSODDI DATGANIAD ARFAETHEDIG

DEWIS YSGOL A GYNHELIR GAN YR ALl

DATRYS ANGHYDFODAU

DATGANIAD AAA

APELIO I’R TRIBIWNLYS AAA

CYNLLUNIO AR GYFER PONTIO – CANLLAW I RIENI A GOFALWYR

CYNLLUNIO AR GYFER PONTIO – HAWLIAU, ROLAU

Llythyron Enghreifftiol

Bydd hwn yn gyfnod cymhleth lle mae ysgolion ac awdurdodau lleol yn gweithredu dwy system ar yr un pryd. Bydd angen i bawb sy’n cymryd rhan gymryd agwedd bragmatig.

Efallai y bydd angen i chi ysgrifennu at eich Ysgol neu Awdurdod Lleol gyda’i gilydd ac efallai y bydd y llythyrau enghreifftiol hyn yn ddefnyddiol.

Lawrlwythwch y llythyr sydd fwyaf addas i’ch sefyllfa chi. Os nad ydych yn siŵr pa lythyr i’w ddefnyddio, cysylltwch â’r Llinell Gymorth ar 0808 801 0608 a gallwn eich cynghori ar ba lythyr y dylech ystyried ei ddefnyddio a sut i’w addasu ar gyfer eich amgylchiadau eich hun.

 

Llythyron Enghreifftiol

CAIS AM DDIWEDDARIAD AR ASESIAD STATUDOL

GWNEUD CAIS AM NEWIDIADAU I’R DATGANIAD DRAFFT

MYND AR DRYWYDD Y DATGANIAD TERFYNOL

CWYN YNGHYLCH METHU Â THREFNU DARPARIAETH

MYND AR DRYWYDD CANLYNIAD ADOLYGIAD BLYNYDDOL

CAIS AM DDIWEDDARIAD AR NEWIDIADAU I’R DATGANIAD

 

Gwirfoddoli

Codi Arian