Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni plant a phobl, sydd wedi neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.

Darparwn y gwasanaethau diduedd a chyfrinachol canlynol yn rhad ac am ddim:

Llinell Gymorth

Gwaith Achos Arbenigol

Eiriolaeth Annibynnol Arbenigol

Osgoi a Datrys Anghydfod

Wmff!

Rhowch Wmff! i’ch addysg!

Mae ap ffonau symudol a gwefan SNAP Cymru – Wmff! – yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i bol ifanc. Ar gael am ddim ar iPhone neu Android

Wmff!

  • Diweddariad ADY – Tachwedd 2017

    Diweddariad ADY – Tachwedd 2017

    Mae’r amcan a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i gael “system addysg gynhwysol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yn seiliedig ar system sy’n hyblyg ac yn ymateb i anghenion cyfnewidiol dysgwyr. Budd yn cael ei […]

  • Bill ADY diweddariad

    Bill ADY diweddariad

    Y stori hyd yn hyn … Cafodd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)1 (y Bil) ei gyfeirio’r at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (y Pwyllgor) i ystyried yr egwyddorion […]

Eich Enw (hanfodol)

Eich Ebost (hanfodol)

helpline_cy

Os ydych am gysylltu â ni ynghylch rhyw bryder penodol sydd gennych am eich plentyn,  neu os ydych yn Proffesiynol a hoffech wneud atgyfeiriad, llenwch y ffurflen gyfeirio ar-lein diogel yma.  Bydd un o’n cynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb drwy e-bost i chi o fewn pum diwrnod gwaith.  Rydym yn gweld pob ymholiad o fewn 48 awr ac yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Ein Swyddfa

Snap Cymru
Prif Swyddfa
10 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Sut i Gysylltu â ni

Llinell gymorth 0845 120 3730
Llinell gymorth ffôn symudol 0345 120 3730

Swyddfa 02920 348 990
enquiries@snapcymru.org