Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni plant a phobl, sydd wedi neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.

Darparwn y gwasanaethau diduedd a chyfrinachol canlynol yn rhad ac am ddim:

Llinell Gymorth

Gwaith Achos Arbenigol

Eiriolaeth Annibynnol Arbenigol

Osgoi a Datrys Anghydfod

Wmff!

Rhowch Wmff! i’ch addysg!

Mae ap ffonau symudol a gwefan SNAP Cymru – Wmff! – yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i bol ifanc. Ar gael am ddim ar iPhone neu Android

Wmff!

  • Bill ADY diweddariad

    Bill ADY diweddariad

    Y stori hyd yn hyn … Cafodd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)1 (y Bil) ei gyfeirio’r at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (y Pwyllgor) i ystyried yr egwyddorion […]

Eich Enw (hanfodol)

Eich Ebost (hanfodol)

helpline_cy

Os oes gennych chi ryw bryder penodol am eich plentyn, defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau ‘Cael Cymorth’ isod:

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol, neu os ydych chi am wneud atgyfeiriad proffesiynol, defnyddiwch y ffurflenni ar y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’

Eich enw (gofynnol)

Eich perthynas â’r plentyn (gofynnol)

Enw'r plentyn (gofynnol)

Dyddiad geni’r plentyn (gofynnol)

Ymhle mae'r plentyn yn cael ei addysg

Eich cyfeiriad (gofynnol)

Ym mha sir rydych chi'n byw (gofynnol)

Eich cod post (gofynnol)

Eich rhif ffôn (gofynnol)

Eich cyfeiriad e-bost (gofynnol)

Nodwch sut hoffech cael eich gysylltu

Eglurwch y sefyllfa bresennol a’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch (gofynnol)

Mae SNAP Cymru yn perthyn i’r Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol ac felly rydym yn cael ein monitro a’n harchwilio o ran ansawdd. Mae pob cyswllt â ni yn gyfrinachol, yn unol â’n polisïau diogelu a diogelu data. Wrth ddefnyddio Gwasanaeth Gwybodaeth SNAP Cymru, rydych yn cytuno i delerau ein Polisi Preifatrwydd. Os hoffech defnyddio ein gwasanaeth achos, mae'n ofynnol i ni yn ol y gyfraith i ofyn am ganiatad i gofnodi manylion eich achos.

Rwyf yn rhoi caniatad i SNAP Cymru i storio fy wybodaeth bersonol a gwybodaeth personol fy mhlentyn

Rhowch y cod
captcha

Ein Swyddfa

Snap Cymru
Prif Swyddfa
10 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Sut i Gysylltu â ni

Llinell gymorth 0845 120 3730
Llinell gymorth ffôn symudol 0345 120 3730

Swyddfa 02920 348 990
enquiries@snapcymru.org