Pwy ydym ni

Mae SNAP Cymru yn Elusen Genedlaethol, sy’n unigryw i Gymru, a sefydlwyd ym 1986. Ei phrif nod yw datblygu addysg pobl yng Nghymru a chefnogi’r broses o sicrhau cynhwysiant. Mae staff a gwirfoddolwyr profiadol sydd wedi derbyn hyfforddiant yn cydweithio â theuluoedd, plant a phobl ifanc, eu rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Maent yn gweithio â’r sawl a chanddynt neu a allai fod ganddynt anghenion dysgu ychwanegol, sy’n cynnwys AAA, anabledd a rhwystrau eraill, e.e. neilltuaeth, anfodlonrwydd, tlodi, amddifadedd, a Saesneg neu’r Gymraeg fel ail iaith.
Mae SNAP Cymru yn cynnig gwybodaeth gywir, cyngor a chefnogaeth wrthrychol ynghylch ystod o achosion gan gynnwys asesiadau, datganiadau anghenion addysgol arbennig, bwlio, presenoldeb yn yr ysgol, gwaharddiadau, darpariaeth gofal iechyd a chymdeithasol, a neilltuaeth. Mae’r gwasanaethau eraill a gynigir gennym yn cynnwys eiriolaeth, datrys anghydfodau a hyfforddiant i bobl ifanc, rhieni a phobl broffesiynol.
Mae SNAP Cymru wedi gweithio ers 30 mlynedd tuag at hwyluso partneriaethau, ac mae gennym gyfoeth o ymwybyddiaeth a phrofiad. Mae gan SNAP Cymru Farc Ansawdd Arbenigwyr mewn Gwasanaethau Cyfreithiol , Marc Ansawdd Buddsoddwyr mewn Pobl, a Marc Ansawdd Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr.
Ni yw prif ddarparwyr Gwasanaethau Partneriaethau â Rhieni a Datrys Anghydfodau yng Nghymru, ac rydym wedi datblygu gwasanaethau cynrychioli ac eirioli i blant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr. Mae SNAP Cymru yn cydweithio â’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru. Rydym yn cydweithio’n agos â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd, Awdurdodau Addysg Lleol, Ysgolion, darparwyr Gofal Cymdeithasol, Gyrfa Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, a phartneriaid o’r Trydydd Sector.

Pwy allwn ni eu helpu?

Yr holl Deuluoedd, Plant a Phobl ifanc a chanddynt neu a allai fod ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan gynnwys Anghenion Addysgol Arbennig neu Anableddau, a rhwystrau eraill, e.e. plant mewn angen, anfodlonrwydd, tlodi, amddifadedd, a phlant sy’n byw yng Nghymru sydd â’r Saesneg neu’r Gymraeg fel ail iaith. Gofalwyr, gweithwyr proffesiynol ac eraill sy’n cefnogi Plant a Phobl ifanc, gan gynnwys Ysgolion, Colegau a Sefydliadau Addysg Gymunedol eraill.

Mae ein llinell ffôn gymorth ddwyieithog – gwasanaeth i Gymru Gyfan –  yn rhoi gwybodaeth a chyngor cywir i rieni, gofalwyr a phobl ifanc ac i weithwyr proffesiynol sy’n cysylltu ar ran teuluoedd (mae caniatâd rhieni’n hanfodol). Gall gweithwyr proffesiynol sy’n dymuno gwybodaeth gyffredinol hefyd gysylltu â’n llinell gymorth. Mae’r llinell gymorth yn agored o 9:30 – 16:30 o ddydd Llun – dydd Gwener. At hyn, mae modd i deuluoedd anfon e-bost atom yn helpline@snapcymru.org ar  unrhyw adeg. Bydd staff a gwirfoddolwyr hyfforddedig SNAP Cymru yn rhoi gwybodaeth am hawliau cyfreithiol, opsiynau addysgol ac yn cyfeirio at wasanaethau a phroffesiynau perthnasol ac at y wybodaeth ar lein sydd ar ein gwefan. Byddant hefyd yn anfon allan becynnau gwybodaeth. Bydd teuluoedd y mae arnynt angen cefnogaeth ychwanegol yn cael eu cyfeirio at ein gwasanaeth gwaith achos.
Mae gwasanaeth eiriolaeth annibynnol SNAP Cymru  “AMDANAF I”, yn rhoi gwybodaeth, cyngor, eiriolaeth, cynrychiolaeth a chefnogaeth i blant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae eiriolaeth yn hanfodol i sicrhau y clywir eu dymuniadau a’u barn bob amser, i ddiogelu plant a phobl ifanc a’u grymuso i siarad drostynt eu hunain. darganfod mwy
Gwasanaeth annibynnol i bobl Ifanc holl rieni a gofalwyr plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a gweithwyr proffesiynol yw’r Gwasanaeth Datrys Anghytundebau ac fe’i sefydlwyd i ymdrin ag anghydfodau rhwng Rhieni ac Ysgolion a Rhieni a’r Awdurdod Lleol. Gall cyfryngu nid yn unig ddatrys y materion hyn ond hefyd adfer neu wella’r berthynas rhwng rhieni a’r awdurdod lleol neu’r ysgol. Mae ein cyfryngwyr yn arbenigwyr mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol ac wedi cael hyfforddiant achrededig. darganfod mwy
Mae ein Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni’n sicrhau bod rhieni plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael mynediad at wybodaeth, cyngor ac arweiniad annibynnol yng nghyswllt anghenion addysgol arbennig eu plant fel bod modd iddynt wneud penderfyniadau priodol a chytbwys.  Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i deuluoedd ac yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ddiduedd a chywir. darganfod mwy
Mae ein hyfforddiant yn cynorthwyo Rhieni a Gofalwyr i ddod yn fwy hyderus wrth gefnogi eu plentyn ac wrth weithio gydag ymarferwyr y maent yn cwrdd â nhw. Mae’n cynorthwyo gweithwyr proffesiynol i ddatblygu eu lleoliad a’u gwaith/sgiliau i ddod yn fwy cynhwysol i unigolion ag anghenion ychwanegol ac yn annog pobl i weithio gyda’i gilydd ar ran plant a phobl ifanc. Rydym yn cynnig cyrsiau anffurfiol wedi’u hachredu sydd wedi’u datblygu a’u cyflawni gan hyfforddwyr profiadol i gwrdd â gofynion penodol. darganfod mwy
Mae’r Gynghrair Gwrth-fwlio’n diffinio bwlio fel ‘un unigolyn yn brifo unigolyn arall dro ar ôl tro a lle ceir anghyfartaledd mewn perthynas o ran pŵer.  Mae modd bwlio’n gorfforol, yn eiriol, yn emosiynol neu drwy cyberspace.’ Rydym yn cynnig cefnogaeth i ddelio â bwlio gan gynnwys cynorthwyo pobl ifanc a’u teuluoedd i baratoi ar gyfer cyfarfodydd ysgol, ysgrifennu llythyrau ac ymgymryd â materion pan fo raid.
Nid yw’r wybodaeth a’r gefnogaeth a ddarperir gan y gwasanaeth yr un fath â chyngor cyfreithiol, a ddylai cael ei ddarparu gan, neu o dan oruchwyliaeth, cyfreithwyr â chymwysterau proffesiynol. Rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori â chyfreithiwr os ydych eisiau cyngor cyfreithiol, yn dymuno cymryd camau cyfreithiol ffurfiol neu’n dymuno cael cyngor ar rinweddau eich achos.

Rydym hefyd yn cydnabod y bydd yna adegau pan fydd gwneud cais yn y Llys Sirol y dewisiad gorau. Os yw hyn yn wir i chi, dylech geisio cael cymorth cyfreithiwr cymwysedig a gweld os gallech fod yn gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol – drwy glicio ar y ddolen ganlynol https://www.gov.uk/check-legal-aid.

Mae SNAP Cymru yn gallu darparu cyngor a gwybodaeth am ddim ar y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r Ddeddf Addysg 1996.   Gallwn eich cynghori ar nodi’r nodweddion gwarchodedig cywir, y sector a’r ymddygiad gwaharddedig sy’n berthnasol i’ch amgylchiadau.

Mae SNAP Cymru yn gallu cynnig cynllun gweithredu gyda’r bwriad o ddatrys eich problem yn anffurfiol heb y straen o fynd i’r llys neu dribiwnlys neu gymorth i baratoi a cynrychioli chi os bydd angen.   Os ydych yn teimlo’n hyderus, yna byddwn yn eich gadael iddo a gallwch weithio drwy hyn eich hun; mae croeso i chi gysylltu â ni os oes angen cymorth pellach.

Os ydych yn teimlo eich bod angen ein cefnogaeth i ddatrys mater, yna rhowch wybod i ni ac efallai byddwn yn cysylltu y sefydliad sydd wedi eich trin yn annheg ar eich rhan. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel eich bod yn gwybod beth sy’n mynd ymlaen.

Rydym yn rhoi cefnogaeth a chyngor i deuluoedd a phobl ifanc yn seiliedig ar arweiniad Llywodraeth Cymru ar wahardd; gan gynnwys gwybodaeth am brosesau apelio, cefnogaeth ar gyfer cyfarfodydd Disgyblu Disgyblion ac Apeliadau Annibynnol a thrafodaethau am ffyrdd eraill i unioni sefyllfaoedd. Gall gwahardd, p’un a yw’n briodol ai peidio, fod yn gyfle i drafod pryderon gyda’r ysgol a gweithwyr proffesiynol eraill a gallai fod yn gam cyntaf i gael y gefnogaeth gywir y mae ar eich plentyn neu berson ifanc ei angen. darganfod mwy
Mae SNAP Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc, teuluoedd, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill i geisio sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed a’u barn yn cael ei hystyried wrth gynllunio ar eu cyfer a gwneud penderfyniadau yn eu cylch.
Mae croesi’r bont o ysgol i goleg yn gyfnod pwysig i bob person ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol a’u teuluoedd. Byddant yn dechrau paratoi eu hunain ar gyfer dewisiadau y tu draw i’r ysgol a gwneud penderfyniadau pwysig ynghylch eu dyfodol, gan gynnwys lle y byddent yn dymuno byw, gweithio a dysgu.  Dylai pobl ifanc gael y cyfle i baratoi i groesi’r bont hon a dylai cynllun trawsnewid ofalu am holl agweddau bywyd person ifanc, nawr ac yn y dyfodol.

Rydym yn rhoi cyngor a chefnogaeth i bobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol a’u teuluoedd a hefyd yn gweithio’r tu ôl i’r llenni ar faterion polisi, ymateb i ymgynghoriadau’r llywodraeth, gweithio gydag ysgolion, colegau, awdurdod lleol a sefydliadau arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo arfer effeithiol wrth groesi’r bont. darganfod mwy

Mae gan SNAP Cymru brofiad o hyrwyddo digwyddiadau ymgynghori gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol. Rydym wedi dod â phlant a phobl ifanc ynghyd ar gyfer ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ar Ymddygiad a Phresenoldeb, newidiadau Deddfwriaethol mewn Cludiant, datblygiadau Polisi Lleol a Chenedlaethol ac ymgynghoriadau penodol eraill. Gall SNAP Cymru ddarparu hwyluswr, helpu i lunio cwestiynau perthnasol ac agored, denu cyfranogwyr o blith ein rhwydwaith helaeth o gysylltau ar draws Cymru.  Gallwn gasglu a dosbarthu canlyniadau i roi’r wybodaeth y mae arnoch ei hangen.  Mae’r rhan fwyaf o ymgynghoriadau’n cynnwys llunio adroddiad llawn a chrynodeb i bobl ifanc sy’n hawdd ei ddeall.
Er mwyn gwella mynediad at wybodaeth a chyfeirio, hyrwyddo a gwarchod hawliau plant a phobl ifanc, a chyflawni eiriolaeth arbenigol, rydym wedi datblygu ‘Wmff!’. Mae’r ap dwyieithog ar gyfer y ffôn clyfar yn cynnwys nifer o feysydd allweddol megis bwlio, gwaharddiadau, cael yn ôl i addysg, cael hyd i waith a hawliau pobl ifanc. Ewch i www.wmff.co.uk a lawrlwytho’n rhad ac am ddim o’r App Store a Google Play. darganfod mwy
Rydym yn gweithio gyda phob math o weithwyr proffesiynol i wella gwasanaethau cenedlaethol a lleol i blant a phobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd ein tîm yn anelu at ateb eich cwestiynau ac yn eich cyfeirio at wasanaethau, deunydd gwybodaeth a thaflenni. Gall gweithwyr proffesiynol gyfeirio’n uniongyrchol atom ni gyda chaniatâd y rhieni.  Rydym hefyd yn rhoi sesiynau gwybodaeth a hyfforddiant i weithwyr proffesiynol. Pe byddech yn dymuno cael gwybod mwy neu’n dymuno trefnu amser i ni ddod i roi sesiwn wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â’r tîm.
Os ydych yn teimlo eich bod angen ein cefnogaeth i ddatrys mater,cysyltwch a ni ar ein llinell gymorth gwahaniaethu 0300 222 5711 neu ebostiwch: discrimination@snapcymru.org Gweler ein cyngor ar wahaniaethu a chydraddoldeb

Nodau ac amcanion

Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol SNAP Cymru sy’n gosod ac yn cynnal ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n gwerthoedd; ac mae’n credu bod dull o ddarparu gwasanaethau wedi’i seilio ar wirfoddoli’n sicrhau gwerth ychwanegol a pharhad gwasanaethau ar ben gwaith ein gweithwyr proffesiynol cyflogedig.
Mae datganiad cenhadaeth SNAP Cymru a’i amcanion elusennol yn allweddol ar gyfer penderfynu gweithgareddau’r mudiad. Yr amcanion elusennol yw:
Darparu neu helpu i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i alluogi plant a phobl ifanc a’u rhieni neu warcheidwaid i gymryd rhan yn llawn a chyfartal mewn cymdeithas.
Helpu rhieni a gwarcheidwaid i ddeall deddfwriaeth berthnasol a thrwy hynny hwyluso cyfraniad a chyfranogiad eu plant mewn dewisiadau bywyd.
Hwyluso partneriaeth rhwng pobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol mewn penderfyniadau sy’n ymwneud ag addysg a chynhwysiant.

Datganiad Cenhadaeth

“Bydd SNAP Cymru yn grymuso teuluoedd (plant a phobl ifanc, eu rhieni a’u gwarcheidwaid) fel y clywir eu lleisiau ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Anabledd ac yn eu helpu i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer wrth gynllunio a darparu gwasanaethau ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol”

Llywodraethu SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn cael ei lywodraethu gan fwrdd o Ymddiriedolwyr (Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol) y mae ei aelodau wedi codi o blith buddiolwyr, fforymau, cynghorau, rhwydweithiau a phartneriaid SNAP. Mae ein hymddiriedolwyr yn goruchwylio’r mudiad ac yn arfer cyfrifoldeb cyffredinol dros weledigaeth SNAP Cymru, ac atebolrwydd drosto, a thros ddiogelu enw da SNAP Cymru.

Mae aelodau ein bwrdd yn wirfoddolwyr sydd â sgiliau, gwybodaeth a phrofiad  rhagorol o wahanol fathau sy’n cael eu defnyddio gyda’i gilydd i lywio’r mudiad yn effeithiol.

Mae’r bwrdd yn atebol i’r Comisiwn Elusennau ac yn atebol ar lefel foesol i’r bobl a wasanaethwn, y bobl sy’n ariannu ein gwaith ac i staff a gwirfoddolwyr SNAP Cymru.

Mae’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol yn gyfrifol hefyd am sefydlu a monitro polisïau, gweithdrefnau cyflogaeth, am sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddogfen lywodraethu, am sicrhau atebolrwydd a chydymffurfiaeth â’r gyfraith, gan arfer goruchwyliaeth ariannol briodol a dewis a chynorthwyo’r Prif Gyfarwyddwr Gweithredol Denise Inger.

Adroddiad Blynyddol Snap Cymru
Cynllyn Iaith Gymraeg

Ariannu SNAP Cymru

Fel elusen gofrestredig, rydym yn dibynnu ar roddion hael o wahanol ffynonellau i barhau â’n gwaith. Ymhlith y rhoddion hyn y mae cyfraniadau gan ymddiriedolaethau sy’n rhoi grantiau, cyrff cyhoeddus, mudiadau cymunedol ac unigolion, gan gynnwys cymynroddion.

Mae ein Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn cael eu hariannu drwy Gytundebau Lefel Gwasanaeth ym mhob Awdurdod Lleol.  Mae rhwymedigaeth statudol ar Awdurdodau Lleol i sicrhau bod Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni ar gael. Fodd bynnag, mae’r ariannu hwn yn amrywio rhwng y naill ALl a’r llall, felly gall pob tîm SNAP Cymru weithio o dan gontract gwahanol.

Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n ein hariannu, nid yn unig am eu haelioni, ond hefyd am eu brwdfrydedd a’u ffydd yn ein gwaith. Heb eu cefnogaeth, mae’n sicr na fyddem wedi cyflawni cymaint.

Gallwch ddarllen ein hadroddiad blynyddol a’n datganiadau ariannol diweddaraf yma ac mae mwy o wybodaeth ariannol amdanom yn y cofnod ar gofrestr y Comisiwn Elusennau (dolen i wefan allanol).

Adroddiad blynyddol 2018/2019 > cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2019 – 2020 > cliciwch yma

Mwy o wybodaeth am ariannu > cliciwch yma

Welsh Government
International-School-Linking-(W)
Families First
Pacey
Groundwork-Logo-(W)
Shelter Cymru
GwirVol_400px
Citizens Advice
Mudiad Meithrin
WCVA
ES Bilingual
AGIC cropped
CCN-Cymru
Ty Hafan
Agored Cymru
Disability Wales
Estyn Llaw
Pembrokeshire Care Society
Gisda
Flying Start
Careers Wales
hlp-member-rgb
Cardiff City FC
Brilliant Wales
  • Roedd gennyf fwy o hyder wedyn, teimlais o’r diwedd fod rhywun yn gwrando arnaf a byddaf yn cysylltu eto i ofyn am fwy o gyngor.

  • Mae SNAP yn cynnig gymaint o gymorth pan fo’i wir angen arnaf; cefais wybod beth ddylwn fod yn ei ofyn i ysgol fy mab ac roedd y cynghorwr SNAP yn gallu fy nghefnogi mewn cyfarfod yn yr ysgol.

  • Rhoddodd SNAP wasanaeth amhrisiadwy i fy nheulu ac i mi pan oeddem fwyaf yn ein gwendid. Byddaf bob amser yn ddiolchgar. Roeddent yn adnabod y system pan oedd pethau’n ddryslyd i ni ac yn gefn mawr i ni.

  • Dim ond SNAP oedd wedi gallu darparu’r wybodaeth oedd ei hangen arnaf i i ddeall y system AAA.

Recriwtio

SNAP Cymru yw’r prif wasanaeth partneriaeth rhieni yng Nghymru. Mae ein staff wedi’u hyfforddi ac mae ganddynt brofiad helaeth mewn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth cyfrinachol a chywir i deuluoedd plant sydd ag, neu a all fod ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi staff mewn swyddi llawn amser a rhan amser megis Swyddogion Teuluoedd a Phobl Ifanc, sy’n gweithio yn ein swyddfeydd sirol, Cynorthwywyd Prosiect, sy’n cynorthwyo â gwaith y Swyddogion Teulu a Phobl Ifanc ac i weinyddu ein Gwasanaeth.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn swydd â SNAP Cymru a hyd yn oes os nad oes swydd wag ar hyn o bryd, daliwch ati i ymweld â’n gwefan gan y bydd swyddi’n cael eu cyhoeddi arni cyn gynted ag y byddant yn wag.

Pam na ymunwch chi â’n tîm fel gwirfoddolwr. Gallwn ddarparu hyfforddiant achrededig ac mae gennym dîm cyfeillgar a fydd yn gweithio â chi.

Lleoliadau i Fyfyrwyr Gwaith Cymdeithasol

Mae SNAP Cymru hefyd yn cynnig profiad gwaith i hyfforddeion a myfyrwyr mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys: Rheoli busnes, cyllid, adnoddau dynol, marchnata, TG, codi arian, gofal cymdeithasol, addysg, gwaith ieuenctid a chymunedol. Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Mae SNAP Cymru wedi cynnig lleoliadau blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn i fyfyrwyr sy’n astudio am radd mewn Gwaith Cymdeithasol o Brifysgolion Bangor, Abertawe, Caerdydd a Phrifysgol Cymru. Mae’r myfyrwyr wedi ennill profiad gwerthfawr yn y meysydd Anghenion Dysgu Ychwanegol / Anabledd a Gweithio mewn Partneriaeth.

Cynllun Interniaeth Gwirfoddol

Rydym yn chwilio am unigolion deallus a brwdfrydig i ymuno â thîm ein Prif Swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae pob diwrnod yn wahanol yng nghanol bwrlwm ein Prif Swyddfa. Byddwch yn cael cyfrifoldeb gwirionedd o’r cychwyn cyntaf, gan arwain a datblygu prosiectau hen a newydd. Byddwch yn cydweithio’n agos â’n Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol yn ddyddiol i sicrhau bod amcanion masnachol yr elusen yn cael eu cyflawni. Mae hwn yn gyfle gwych a byddai’n ddelfrydol ar gyfer graddedigion neu israddedigion sy’n chwilio am brofiad mewn marchnata, cyllid, adnoddau dynol, cysylltiadau cyhoeddus neu’r Trydydd Sector.

Mae interniaeth yn para 3 – 12 mis, am 3 neu 4 diwrnod yr wythnos, sy’n golygu y bydd modd i chi ddal swydd rhan amser gydol yr amser y byddwch gyda ni.