Canllaw ar adnabod a bodloni unrhyw anghenion ychwanegol ‘gam wrth gam’ gydag ymateb graddedig.

Dyma rai o’r cwestiynau y bydd rhieni’n eu gofyn.

“Rydw i’n gofidio’n arw ac mae’r feithrinfa’n pryderu am gynnydd fy mhlentyn. Beth fydd yn digwydd nesaf?”

Mae pob plentyn yn wahanol. Y peth cyntaf i’w wneud yw trefnu cyfarfod gyda chanolfan Blynyddoedd Cynnar i drafod pryderon a dod o hyd i’r ffyrdd gorau o gefnogi eich plentyn. Gallai’r feithrinfa gysylltu â’r Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) a gyda’ch gilydd, fe allech benderfynu bod angen cymorth ychwanegol ar eich plentyn.

Bosib hefyd y gwelwch y geiriau canlynol. Maent yn golygu’r un peth ag Anghenion Addysgol Arbennig

  • Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Anghenion Addysgol Arbennig
  • Anghenion Ychwanegol
  • Anabledd

SNAP Cymru: Blynyddoedd Cynnar

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn:-

“Beth yw Cydlynydd AAA?”

Mae’r Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn cynnig cyngor a chefnogaeth i aelodau staff a rhieni. Bydd y Cydlynydd AAA yn casglu gwybodaeth o drafod gyda chi ac yn trefnu cefnogaeth briodol i’ch plentyn os bydd angen. Gelwir hyn yn Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar. Gallai’r ‘gweithredu’ hyn olygu gwahanol ddeunyddiau neu gyfarpar, gweithio mewn grwpiau bychain, cymorth unigol i’ch plentyn neu hyfforddiant ar gyfer staff.

Cofnodir y gweithredu mewn cynllun addysg unigol (CAU). Bydd y gweithredu’n helpu eich plentyn i ddatblygu a chynyddu i’w botensial llawn.

“Mae’n rhaid i’m bachgen bach gael cynllun addysg unigol. Dim ond tair oed yw e, beth mae hyn yn ei olygu?”

Os nad yw eich plentyn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig, er gwaeth cefnogaeth neu weithredu ychwanegol, yna bydd y Cydlynydd AAA (gyda’ch cytundeb chi) yn ymgynghori â phobl broffesiynol eraill a gallai dynnu gwasanaethau cymorth allanol i mewn. Gallai’r gwasanaethau allanol hyn fod o feysydd iechyd, therapi lleferydd, seicoleg addysg neu’n athro/awes arbenigol. Byddant yn helpu gydag asesu a bodloni anghenion eich plentyn drwy roi cyngor arbenigol. Gelwir hyn yn Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy.

Asesiad Statudol

Fel arfer, mae’r camau ychwanegol a gymerir yn llwyddiannus. Fodd bynnag, gall fod angen ystyried yn fanylach anghenion nifer fach iawn o blant sydd ag anawsterau sylweddol. Cyflawnir hyn drwy Asesiad Statudol » lle mae’r Awdurdod Lleol (ALl) yn casglu gwybodaeth fanwl gan ystod o weithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig â’ch plentyn. Fel rhiant, chi yw’r brif ffynhonnell wybodaeth a bydd yr ALl yn eich ymrwymo chi’n llawn fel partner yn y broses hon.

Os yw’r wybodaeth a gesglir yn cadarnhau bod gan eich plentyn anawsterau sylweddol, yna gellir rhoi Datganiad » o anghenion addysgol arbennig eich plentyn. Bydd datganiad yn nodi ac yn cofnodi’r holl gymorth ychwanegol sydd ei angen.