All posts in “Codi Arian”

Siopa Ar-lein a chefnogi SNAP Cymru AM DDIM!

Ydych chi’n siopa ar-lein? Beth am gefnogi SNAP heb gostio ceiniog i chi?

Rydyn ni wedi cofrestru ar gyfer Amazon Smile ac Easyfundraising.

AmazonSmile

Beth yw e?

Gwefan siopa sy’n cael ei rhedeg gan Amazon. Wrth siopa ar y wefan hon, bydd AmazonSmile Foundation yn cyfrannu 0.5% o’r pris gwerthu i SNAP os byddwch chi wedi cofrestru ac yn prynu cynnyrch cymwys. Byddwch chi’n cael cynnig yr un cynnyrch a’r un prisiau ar wefan AmazonSmile (Smile.Amazon.co.uk) ag ar Amazon.co.uk

Sut galla i sicrhau bod y cyfraniadau’n cael eu gwneud yn awtomatig?

Os ydych chi’n siopa ar eich gliniadur, gwnewch yn siŵr eich bod yn siopa drwy smile.amazon.co.uk a bydd Amazon yn cyfrannu’n awtomatig i SNAP bob tro y byddwch yn prynu rhywbeth.

Er mwyn i SNAP dderbyn cyfraniadau pan fyddwch chi’n prynu rhywbeth, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 1. Cofrestru eich cyfrif gydag Amazon Smile a dewis SNAP Cymru fel eich elusen.
 2. Bydd hefyd angen i chi fynd i’ch ap i ysgogi eich dyfais – gallwch wneud hyn drwy
  • fynd i’r ap Amazon a theipio ‘Amazon Smile’ yn y bar chwilio 
  • Dylai’r canlyniad ar y brig arddangos y Logo Amazon Smile gyda’r geiriau ‘AmazonSmile – You shop. Amazon gives.’. Cliciwch ar hwnnw
  • Galluogwch yr hysbysiadau

Rydych chi’n barod i ddechrau siopa!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi pryd bydd angen i chi adnewyddu eich Amazon Smile – fydd dim rhaid i chi dalu ceiniog am wneud hynny!

EasyFundraising

Beth yw e?

Mae Easyfundraising yn wefan sy’n cyfrannu at achosion da wrth i chi siopa – heb ddim cost i chi. Sut? Ewch i rai o’ch hoff siopau ar y we drwy gyfrwng ein gwefan a siopa fel arfer. Yna, pan fyddwch chi wedi prynu rhywbeth, bydd y siop yn gwneud cyfraniad bach i’ch elusen i ddweud “diolch”.

Sut ydw i’n cofrestru i gefnogi SNAP Cymru drwy EasyFundraising?

Dilynwch ein dolen i greu cyfrif:

SNAP Cymru – Codi Arian | Easyfundraising

Pan fyddwch chi’n siopa ar-lein, ewch drwy’r wefan Easyfundraising i sicrhau ein bod yn cael cyfraniad!

 

A dyna ni! Cofiwch eu gosod ar eich holl ddyfeisiau a soniwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu sut y gallan nhw gefnogi SNAP am ddim hefyd!

Rhodd Briodas i SNAP

Ym mis Ionawr eleni, roeddem wrth ein bodd pan gawsom e-bost gan Richard ac Athina, pâr ar fin priodi a oedd wedi ein dewis fel un o ddwy elusen yr oeddent am godi arian iddynt yn eu priodas.

Gofynnodd Richard ac Athina yn garedig i ffrindiau a theulu beidio ag anfon anrhegion priodas traddodiadol, ac yn lle hynny, gofynnwyd am roddion ar gyfer SNAP a’r elusen cymorth i’r digartref, CHESS.

Er gwaethaf anawsterau eleni, clymodd Richard ac Athina y cwlwm yr hydref hwn, yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. A gyda chefnogaeth eu ffrindiau a’u teulu, mae’r pâr wedi rhoi cannoedd o bunnoedd i ni yn SNAP. Hefyd anfonodd Richard ac Athina y llun hardd hwn atom o’u diwrnod mawr!

 

Diolch i Richard, Athina a phawb a gyfrannodd at y rhodd wych hon, rydym yn anfon ein dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol!

Os hoffech gyfrannu at SNAP, cliciwch y botwm isod.

Gary Gould cynorthwydd cymorth dysgu gwirfoddol yn rhedeg hanner Marathon Caerdydd ar gyfer SNAP Cymru

Mae Gary Gould Cynorthwyydd Cymorth Dysgu gwirfol o’r Barri a thad balch o 4 plant wedi cysylltu SNAP Cymru i wirfoddoli ei amser ac ymdrech i redeg yn y Bencampwriaeth Byd -Hanner Marathon Caerdydd  dros SNAP Cymru.  Byddem wrth ein bodd i weld ein teuluoedd, gweithwyr proffesiynol a chyllidwyr yn cefnogi Gary wrth iddo geisio codi o leiaf £ 500 i helpu i ddarparu cyngor a chymorth parhaus ar gyfer teuluoedd.

Felly pam cefnogi Gary?

Mae Gary yn dad balch o bedwar o blant ac yn syndod gan ei fod yn canfod amser i wirfoddoli fel Cynorthwydd cymorth dysgu yn Ysgol Gynradd Ynys y Barri.  Tra gall y syniad o ofalu am blant yn y cartref ac yn y gwaith yn heriol i unrhyw riant, mae Gary hefyd yn astudio ar-lein gyda’r Brifysgol Agored i ddod yn athro. Mae gwneud hyn i gyd yn anhygoel yn ei hun, ond yn awr mae Gary yn hyfforddi ar gyfer Hanner Marathon i godi arian i ni i gefnogi plant a theuluoedd ledled Cymru

Yr hyfforddiant

Gyda Cefnogaeth ei wraig Nicola a’u plant, a’i bartner rhedeg Ali, mae Gary yn rhedeg rhwng 5-12 milltir y dydd. Felly nawr ein bod wedi dysgu am Gary a’r chymeriad anhygoel y tu ôl i’r her,  hoffem ofyn i chi ein cefnogwyr i roi eich chefnogaeth i Gary a’i chefnogi ef mewn unrhyw ffordd y gallwch.

 • Pam na chefnogwch Gary yn ei ymdrech anhygoel
 • Dilynwch Gary ar ei dudalen Facebook
 • Cyfrannwch yn ddiogel ar ei dudalen JustGiving SNAP Cymru >
 • Neu trowch i fyny ar y diwrnod i ddangos eich cefnogaeth a godi ei galon wrth rhedeg.

Mae SNAP Cymru fel nifer o elusennau eraill yn cael trafferth i ymdopi â’r galw cynyddol am gefnogaeth gan deuluoedd ar adeg pan ydym yn wynebu brwydrau i gynnal ein cyllid.

Ymdrechion arwrol cefnogwyr SNAP

Mae pawb ohonom yn gwybod bod arian yn brin. Mae cynnydd yn y galw yn y sector gwirfoddol, ac nid SNAP Cymru yn unig sy’n gweld cynnydd aruthrol yn y galw am ein gwasanaethau ar adeg pan mae gostyngiad mewn cyllid a phan mae elusennau’n gorfod dod o hyd i ffyrdd newydd o oroesi a denu incwm. O ganlyniad, rydym bob amser yn falch iawn pan fydd pobl yn cynnig codi arian i ni. Yn ddiweddar mae nifer o wirfoddolwyr wedi dewis rhedeg i godi arian, ond mae eraill yn dewis chwarae golff, cynnal rafflau a chiniawau neu hyd yn oed eillio barfau!

Yn yr heulwen fendigedig ar 17 Mai fe wnaeth tri gwirfoddolwr ifanc o’r enw Nia Frobisher, Oliver Ferriman a Lewis Gardener redeg y Super Hero Run yn Regents Park yn Llundain, gan godi swm ffantastig o £317.33 i SNAP Cymru. Cwblhaodd Nia a’i ffrindiau’r ras 5k mewn amser trawiadol o 24 munud mewn gwisgoedd arch-arwyr priodol!

“Diolch i chi am yr holl gyfraniadau! Fe wnaethom redeg yn yr haul ddoe ac roedd awyrgylch hyfryd yno, gyda miloedd o bobl yn rhedeg ar ran elusennau.  Fe wnaethom orffen mewn 24 munud (yn fy achos i (Nia) – sydd ddim yn arfer rhedeg – roeddwn yn hapus iawn gyda hynny. Doedd o ddim yn brofiad pleserus!) Diolch o waelod calon am ein helpu ni i helpu SNAP Cymru i helpu plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol.”

Mewn ymdrech wirioneddol arwrol arall, rhedodd Simon Brushett Farathon Llundain ar 26 Ebrill eleni.  Mae Marathon Llundain yn gyflawniad oes i unrhyw un sy’n derbyn yr her.  Mae’r cwrs 26.2 milltir yn ymestyn o Barc Greenwich at y Mall, gyda bandiau byw a miloedd o gefnogwyr cyffrous yn eich annog yr holl ffordd at y terfyn.  Fe wnaeth hyn nid yn unig i godi arian ar gyfer ein helusen, ond hefyd i gydnabod y gefnogaeth a ddarparom i’w deulu er mwyn sicrhau bod ei ferch Amy’n cael cymorth priodol.  Tra’r oedd hi yn y dosbarth meithrin, cafodd Amy ddiagnosis bod ganddi Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, ond mae hi’n mwynhau addysg brif ffrwd yn y dosbarth derbyn gyda chymorth ei gweithiwr cymorth, Sarah.  Rhagorodd Simon hefyd ar ei nod gwreiddiol o £500 drwy godi swm anhygoel o £1500.

Yn y cyfamser, dim ond 1 awr 50 munud a gymerodd Dan Gibson, gŵr Hayli ein swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, i gwblhau Hanner Marathon JCP Abertawe, ac mae wedi codi £340 yn rhagor o arian.

Fel yn achos y rhai a fu’n rhan o’r ymdrechion codi arian hanfodol hyn, mae Dan yn ymwybodol o ba mor bwysig yw’r arian i gynnal gallu SNAP i gefnogi teuluoedd a’u plant ledled Cymru yn yr hinsawdd ariannol bresennol, yn enwedig yn ardal Sir Benfro, lle mae disgwyl i’n contract ddod i ben ym mis Gorffennaf.

Hoffai SNAP Cymru ddiolch i bawb a fu’n codi arian i ni. Mae pawb ohonoch yn arwyr o ddifri.

Gawsoch chi eich ysbrydoli i godi arian i ni?  Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu chi i gychwyn arni:

1. Darllenwch ein cynghorion ar godi arian > http://www.snapcymru.org/wp-content/uploads/2014/02/50-Ways.jpg   Ewch i’r afael â hanfodion codi arian, a gwneud y gorau o’r hyn sydd o fewn eich cyrraedd.

2. Peidiwch â gwneud y cyfan ar eich pen eich hun – meddyliwch sut gallech gynnwys cydweithwyr, ffrindiau a theulu.  Ac os hoffech chi gael sgwrs gyda ni am yr hyn rydych yn bwriadu ei wneud, neu os ydych chi’n chwilio am ragor o ysbrydoliaeth, rhowch alwad i ni ar 01554 778288.

3. Sefydlwch dudalen Justgiving ar-lein. Dyma’r ffordd hawsaf bosibl i chi gael eich noddi gan ffrindiau, teulu, a chydweithwyr. Cwta 5 munud fyddwch chi ei angen i sefydlu tudalen ac yna gallwch ychwanegu’r dolenni at negeseuon e-bost, yn ogystal â’ch tudalennau Facebook a Twitter.  Mae’n broses syml cyfrannu at SNAP Cymru – dilynwch y ddolen i’n cyfrif ar https://www.justgiving.com/snapcymru/donate/

4. Gadewch i ni eich helpu chi! Mae gennym lawer o duniau casglu a deunyddiau codi arian eraill i chi eu defnyddio.  Rhowch alwad i ni ar 01554778288/0920348990.  Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dychwelyd pob tun casglu a bwced pan fyddwch wedi gorffen eu defnyddio fel y gallwn eu hanfon at godwyr arian eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech gael sgwrs am eich ymdrechion codi arian, cysylltwch â ni drwy e-bostio training@snapcymru.org neu ffoniwch ni ar 01554778288/02920348990.

 

 

Simon Brushett yn rhedeg Marathon Llundain ar ran SNAP Cymru

“Cafodd Amy, fy merch ieuengaf, ddiagnosis o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig pan roedd hi yn yr ysgol feithrin.  Mae Amy yn dod yn ei blaen yn dda ac yn datblygu y tu hwnt i’n holl ddisgwyliadau.
Wrth reswm, fel rhieni, roeddem yn poeni sut byddai hi’n ymdopi â symud o’r ysgol feithrin i’r ‘ysgol fawr’ ac mi dreulion ni oriau lawer yn trafod gydag athrawon a’r AALl i geisio deall a dod i gytundeb ynghylch pa gefnogaeth roedd Amy ei hangen a hefyd beth oedd ganddi’r hawl i’w gael …. doedd hi ddim yn broses hawdd…..  Pan glywon ni am SNAP Cymru, cysylltodd fy ngwraig â’r mudiad er mwyn cael arweiniad ac alla i ddim brolio digon arnyn nhw na diolch ddigon iddyn nhw.

Mi gawson ni arweiniad, cefnogaeth a help ganddyn nhw bob cam o’r ffordd ac oni bai amdanyn nhw, mi fyddai’r profiad wedi bod yn wahanol iawn dwi’n meddwl.

Pan glywais i fy mod i wedi llwyddo i gael lle ym Marathon Llundain drwy’r broses tynnu tocyn, roeddwn i am dalu’r gymwynas yn ôl a dyma fy ffordd i o ddiolch iddyn nhw am yr holl gymorth y maen nhw wedi’i roi i mi a fy nheulu”.

Helpwch Simon i gyrraedd ei darged drwy gyfrannu rhodd ar ei dudalen ‘Just Giving’. ~
www.justgiving.com/snapcymru

Cystadleuaeth Golff – Llwyddiant unwaith eto i SNAP!

Ar 29ain Rhagfyr 2014 daeth aelodau o’r gymuned leol ym Mangor at ei gilydd er mwyn codi £170 gwerthfawr i SNAP.  Fel yn y blynyddoedd o’r blaen, cynhaliwyd y digwyddiad yng nghlwb golff Bangor.Roedd y tywydd o’u plaid wrth iddynt fwrw iddi yn gynnar am 9 o’r gloch y bore.Efallai nad yw £170 yn ymddangos yn swm enfawr ond mae’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i elusen fach annibynnol fel ni.

Gyda chymorth y tywydd, mae’r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal bob mis Rhagfyr ond un ers 2011, gyda 25 o chwaraewyr golff yn cymryd rhan, gan gystadlu am wobrwyon ariannol bob blwyddyn sydd weithiau’n cael eu rhoi yn ôl.Yn y diwedd, Kevin Jones, David Roberts a Geraint Jones oedd y tîm a gariodd y dydd ar draul Kevin Williams, Eurwyn Hughes a Wynn Morris.Kevin Jones oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth unigol gyda Chris Wyatt yn ail a Hayden Williams yn drydydd.

Kevin Jones oedd un o brif drefnwyr yr achlysur.Roedd cyfraniad Trevor Jones wrth wneud y trefniadau ar gyfer cyflwyno’r gwobrau a chymorth Alison a Geraint Jones o dafarn y Royal Oak yn Rachub hefyd yn werthfawr iawn.Does dim rhaid dweud bod Alison a Geraint wedi sicrhau awyrgylch croesawgar gyda bwyd blasus ac wedi cyfrannu rhodd dderbyniol iawn.  Hoffai SNAP Cymru hefyd ddiolch yn fawr iawn i glwb golff Bangor am adael i ni ddefnyddio eu cwrs ac i Joe a Josteyna o’r Vic ym Methesda am eu rhodd.

Casglwyd £568 i gyd gyda’i gilydd ers 2011.  Bydd hanner yr arian yn cael ei ddefnyddio i helpu Seren, merch Stephanie Prydderch ac Eryl Jones i wella ar ôl ei salwch.

Fel bob amser, rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl gymorth a gawsom gyda’r achlysur hwn ac i bawb, gan gynnwys y golffwyr, am eu gwaith caled dros y blynyddoedd yn sicrhau bod y digwyddiad yn llwyddiant parhaus.

Ymdrechion Codi Arian Hengoed yn Dangos Grym Haelioni ac Ysbryd Cymunedol

Mae elusennau yn cael trafferth ymdopi â galw a chostau cynyddol ar adeg pan mae llawer ohonynt yn wynebu brwydr o ran cyllido.

Ond gall taflu eich newid mân i bwcedi casglu gael mwy o effaith nag y mae modd i chi ddychmygu. Cyfraniadau gan unigolion yw ffynhonnell incwm fwyaf elusennau, a’r rhodd arferol yw £10. Gwyddom oll y gall hyd yn oed rhodd fechan gael canlyniad gwirioneddol fawr os caiff ei rhoi i achos sydd wirioneddol ei hangen. Gall rhoddion bach fod yn arbennig o ddefnyddiol i elusennau bach. Datgelodd arolwg gan Charity Choice fod 5 y cant o elusennau y DU yn derbyn 85 y cant o roddion. Nid oes ryfedd bod elusennau llai yn dioddef. Bydd rhodd fechan o fewn cyllideb elusen fawr yn ymddangos yn ddi-nod ond gallai wneud gwir wahaniaeth o fewn elusen fach. O’u cymharu â’r sector gwirfoddol cyfan, mae ymchwil (Beyond the Cuts, Biwro Cenedlaethol y Plant) wedi dangos y bydd elusennau plant yn gweld cyfran fwy o’u nawdd cyhoeddus yn cael ei dorri. Mae’r rhan fwyaf o elusennau plant yn cymryd camau i reoli’r toriadau. Mae llawer ohonynt yn lleihau oriau staff, lleihau ystod eu gwasanaethau ac yn adolygu eu strategaeth codi arian. Fodd bynnag, i rai mae’n ‘debygol’ y bydd yn rhaid i’w mudiad gau. Nid yw sefyllfa SNAP Cymru yn wahanol, ac mae ein nawdd yr un mor ansicr. Fodd bynnag, rydym wedi goroesi am 28 mlynedd ac wedi wynebu llawer o gyfnodau ansefydlog, gan lwyddo bob amser i adeiladu a darparu gwasanaeth annibynnol o ansawdd i deuluoedd ledled Cymru.

Felly pan osododd y prif weithredwr, Denise Inger, darged i’r staff a’r gwirfoddolwyr godi arian i SNAP Cymru, fe gymerodd y tîm yn Hengoed yr her o ddifrif!

Felly dros y misoedd diwethaf, yn ychwanegol at eu gwaith fel swyddogion teulu a phobl ifanc, maent wedi bod yn codi arian yn llwyddiannus drwy gyfrwng digwyddiadau amrywiol, gan gynnwys raffl, gyda gwobrau gwych wedi’u cyfrannu gan siopau/busnesau lleol, ffrindiau a theuluoedd, a threfnu twrnament pŵl yn y Cardiff Arms yn Nhreorci (tafarn leol un o’r staff, Donna Morgan!) a oedd mor boblogaidd fel bod y Cardiff Arms yn fwy na bodlon cynnal un arall. Cafodd rhieni Donna, Valerie a Tom, eu tynnu i mewn i fynd â’r bocsys casglu i randiroedd Pentre a bu ei gŵr Ian yn ymwneud â’r twrnament pŵl.

Roedd y teulu hefyd ar waith yn Ynyshir lle bu partner Alex Palmer, Jeremy James, perchennog Imprint, yn gwneud crys-t i’r twrnament pŵl ac aeth mam Alex, Yvonne, â bocsys casglu i’w gwaith ac i siopau lleol.

Diolch o galon hefyd i Helen, glanhawraig tîm Hengoed o Magic Mops, am ei chyfraniad gwerthfawr hithau i’r ymdrechion hyn.

Yn Senghennydd, bu Teresa Bradley yn rhannu bocsys elusen gyda ffrindiau a theulu ynghyd â siopau lleol, a pherswadiodd ei gŵr i ymuno â’r twrnament pŵl, a gêm bêl-droed 11 bob ochr a gynhaliwyd yng Nghanolfan Hamdden Heolddu… Daeth ein tîm SNAP ni, dan arweiniad Chris, i’r brig yn erbyn Derby Wanderers!

Mae’r tîm oll yn ymroddedig i SNAP: ‘pe baech chi’n ein torri ni yn ein hanner byddai “SNAP” wedi’i ysgrifennu drwyddom… fel darn o roc!!!’

Gosodwyd bocsys casglu yn y cymunedau lleol ac mewn siopau gan gynnwys ANH Stores a siop Rhondda Kebab. Mae casgliadau bwced hefyd yn cael eu trefnu ar gyfer siop Asda yng Nghaerffili ar 12 Rhagfyr (Diolch yn fawr i’r swyddog cefnogi’r gymuned yn ASDA Caerffili). Yn rhan o’u hymdrechion mae tîm Hengoed hefyd yn gobeithio cysylltu o’r newydd â siopau eraill gan gynnwys Tesco a Wilkinson’s.

Ar y cychwyn gofynnwyd i staff godi £50 y pen neu gyfrannu 50 o fagiau yr un i’n siop elusen. Fodd bynnag, nid oedd tîm Hengoed yn fodlon rhoi’r gorau iddi wedi iddynt gyflawni hynny! Mae Teresa, Donna, Nicola, Chris ac Alex, gyda chefnogaeth eu gwirfoddolwyr, eu teuluoedd estynedig a’u cymunedau, wedi codi dros £700 ac mae’r cyfanswm yn dal i godi. Maent hefyd yn ffodus bod eu swyddfa SNAP yn South Road, Penallta, lle mae aelodau hael o’r cyhoedd yn cyfrannu i warws Hengoed. Bydd pob bag du yn ychwanegu o leiaf £20 at yr ymdrech codi arian!

Mae’r gweithgareddau hyn, sy’n parhau, yn cynnwys cymunedau lleol ac maent yn adlewyrchiad o SNAP Cymru fel mudiad gwirioneddol gynhwysol a’r teulu’n ganolog iddo. Hoffai tîm SNAP Cymru Hengoed ddweud diolch o galon i frwdfrydedd cyfun partneriaid, gwirfoddolwyr a theulu – hebddynt, ni fyddent wedi gallu cyflawni cymaint.

Fodd bynnag, rydym hefyd yn credu bod gwerth codi arian yn y gymuned yn mynd y tu hwnt i gefnogaeth ariannol uniongyrchol i SNAP Cymru. Mae hefyd yn darparu manteision tymor hir: adeiladu presenoldeb cryf yn lleol, creu ymddiriedaeth, datblygu perthnasau a chodi ymwybyddiaeth o waith SNAP Cymru gyda phlant a theuluoedd.

Mae ymdrechion ein staff a’n gwirfoddolwyr yn rhan fawr o’n dull gweithredu i ddod yn fwy cynaliadwy ac yn llai dibynnol ar nawdd awdurdodau lleol, sy’n lleihau drwy’r amser. Gyda’r ysbryd a’r penderfyniad a ddangoswyd gan ein timau yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr, Caerffili a Thor-faen a’u cymunedau, does dim rheswm pam na allwn gyflawni’r nod hwn.

Taith Ysbrydoledig Jared Barry

Llwyddodd taith gerdded noddedig ddiweddar Jared Barry, a oedd yn 58.3 milltir o Aberhonddu i Gaerdydd, i godi £315 i helpu gwaith a chymorth SNAP Cymru i deuluoedd.  Ar ôl clywed am hen gyfaill o’r fyddin a oedd wedi cwblhau’r daith mewn 17 awr ac 20 munud, penderfynodd Jared, sy’n gerddwr brwd, y byddai’n ymgymryd â’r her o gwblhau’r daith mewn amser cyflymach.  Dechreuodd ar ei daith ar 13eg Mehefin 2014.  Mae Llwybr Taf yn dilyn nifer o lwybrau hanesyddol, yn cynnwys hen dramffyrdd, rheilffyrdd a chamlesi a llwybrau halio camlesi presennol, gyda golygfeydd o Ben y fan a bywyd gwyllt yn cynnwys tylluanod a phenwaig.

Er gwaethaf yr heriau corfforol ac emosiynol a wynebodd Jared ar ei daith, cafodd gryfder ac ysbrydoliaeth gan ei blant i fwrw ymlaen a gwyddai eu bod yn dibynnu arno.

Penderfynodd y tad o Gaerffili i ymgymryd â’r her fel gweithred o werthfawrogiad am gymorth yr oedd ei deulu wedi’i dderbyn yn y gorffennol gan SNAP Cymru ar gyfer ei fab awtistig 13 oed.  Roedd hyn yn cynnwys eirioli ar ran y teulu mewn proses adolygu datganiad blynyddol drwy eu gwasanaeth Amdanaf Fi annibynnol, anfon gwirfoddolwr i fynychu cyfarfodydd a darparu cymorth dilynol.  Cawsant gymorth gan eiriolwyr SNAP i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd iddynt, bod eu lleisiau yn cael eu clywed a’u bod yn cyfrannu mewn penderfyniadau sy’n effeithio’n uniongyrchol arnynt hwy, pan fydd angen.  Cawsant gyngor hefyd yn ddiweddar gan SNAP Cymru i gysylltu ag asiantaethau perthnasol a allai gwnsela eu mab ym mlwyddyn 9, ar ôl iddo wynebu bwlio difrifol.  Sylweddolodd Jared hefyd y byddai’n ffordd dda i’w helpu i reoli ei ddiabetes ei hun.

Un cymhelliant hollbwysig arall oedd dymuniad i weld effaith bositif elusen leol sydd, fel nifer o elusennau eraill, yn wynebu pwysau cynyddol ar eu gwasanaethau, yn parhau i helpu pobl eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.  Ar ôl cwblhau’r daith gerdded yn llwyddiannus, sylweddolodd Jared pa mor bwysig yw hi i gael ffrind mewn cyfnodau o angen.  Oherwydd hyn, mae’r stori hon yn dangos yn berffaith pa mor bwysig yw’r cymorth hwn, i alluogi teuluoedd i wneud penderfyniadau gwybodus a chywir sy’n eu grymuso hwy a’u plant.